Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Definisanje i sadržaj pojma vanrednih situacija". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА
КРИМИНАЛИСТИКУ И БЕЗБЕДНОСТ – НИШ
СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА
СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ
ТЕМА: ДЕФИНИСАЊЕ И САДРЖАЈ ПОЈМА
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
МЕНТОР: СТУДЕНТ:
Проф. др Слободан Томић Јована Петров
Број индекса 72/09
Ниш, 2010.
САДРЖАЈ
Увод ..............................................................................................................................3
1. Појам ванредне ситуације ....................................................................................4
1.1. Дефинисање појма ванредне ситуације ..................................................4
1.2. Класификација ванредних ситуација ......................................................7
2. Тероризам као екстремни облик ванредних ситуација .................................8
2.1. Дефинисање тероризма ............................................................................8
2.2. Врсте тероризма ........................................................................................8
2.3. Заштита од тероризма ..............................................................................9
3. Природне катастрофе са посебним освртом на земљотрес .........................11
3.1. Врсте природних катастрофа ................................................................11
3.2. Земљотреси и последице по становништво и материјалне објекте ...12
3.3. Сањирање последица произведених земљотресима и хуманитарна помоћ ......................................................................................................16
Закључак
Прилог 1. Материјалне последице земљотреса ......................................................18
Литература ................................................................................................................19
УВОД
Научни и технолошки развој, подизање демократских стандарда и изузетно опсежни глобализацијски и интеграцијски процеси у великој мери су побољшали стандард и услове живљења значајном делу људске популације, али истовремено су резултирали мултипликовањем проблема безбедности и повећањем разних облика угрожавања на мање-више свим подручјима људске делатности. Велики део аналитичара и теоретичара сматра да савремени свет никад више није био угроженији и изложенији кризним ситуацијама него што је то данас.
Елементарне непогоде, техничке и технолошке несреће, пожари, земљотреси, поплаве, штетна дејства опасних материја, епидемија, само су неке од претњи и ситуација са којима се суочава савремени свет у свом функционисању, а које захтевају модеран начин и ефикасне мере помоћу којих се може одговорити на потенцијалне изазове и заштитити, пре свега становништво, затим и материјалне вредности човечанства.
У катастрофалним елементарним непогодама, техничко-технолошким и другим већим несрећама, једини могући начин да се, пре свега, припреме и спасу људи, а потом и материјална и културна добра, јесте кроз спровођење мера заштите у којима учествују све расположиве снаге. У свој тој ситуацији људи и људски фактор је кључ у превазилажењу последица ванредних ситуација.
Рад се састоји из три дела. У првом делу дефинисан је појам ванредне ситуације. У истом делу представљена је класификација ванредних ситуација. Други део рада је посвећен тероризму као најекстремнијем облику ванредне ситуације. Овај део рада дефинише тероризам. Представљена је подела тероризма и начин заштите од овог облика ванредне ситуације. У трећем, последњем делу објашњен је земљотрес као врста ванредне ситуација која може настати као последица како природних сила тако и утицаја човека. Представљене су последице које земљотреси изазивају, као и значај хуманитарне помоћи угроженим подручјима.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta