Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aneks ugovora i otkaz poslodavca zaposlenom". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
SEMINARSKI RAD
Predmet: Radno pravo
Tema rada:
Aneks ugovora i otkaz poslodavca zaposlenom
Drasko Bosanac Andrijana Ilic I-85/09
Sadržaj:
Pojam aneksa ugovora o radu.........................................................3
Aneks ugovora o radu u Zakonu o radu iz 2005............................4
Otkaz zaposlenog zbog odbijanja da zakljuci aneks ugovora o radu.....................................................................................................6
Razlog za otkaz ugovora o radu iz tačke 7. i 8. član 179. Zakona………………………………………………………………7
Ponuda i razlozi za ponudu………………………………………..9
Neprihvatanje ponude……………………………………………11
Merodavno neprihvatanje ponude i ponašanje koje nema taj karakte..…………………………………………………………..15
Literatura………………………………………………………....18
Pojam aneksa ugovora o radu
Prilikom zaključenja ugovora uopšte ugovorne strane imaju u vidu postojeće okolnosti vezane za predmet ugovora i cilj koji žele postići uslovljen je i određen tim okolnostima. Pri tome imaju u vidu i okolnosti čije se kasnije nastupanje očekuje, kada su im te okolnosti mogle biti poznate. Međutim, u toku izvršenja ugovora mogu nastupiti događaji koji se u trenutku zaključenja ugovora normalno nisu mogli predvideti, a koji dovode do toga da ispunjenje obaveze za jednu od ugovornih strana postane preterano teško ili joj nanosi preterano veliki gubitak. Gotovo svi pravni sistemi stoje na stanovištu da takvu izmenu okolnosti sa navedenim posledicama treba uzeti u obzir i da treba pružiti zaštitu strani koju je izmena okolnosti pogodila i u slučaju kada o tome u ugovoru nije ništa rečeno (pravilo o promenjenim okolnostima - Omnis conventio interpretatur rebus sic stantibus). Ta ugovorna strana, koja ne može ostvariti svrhu ugovora ima, ako su ispunjeni ostali uslovi, pravo da zahteva da se ugovor raskine. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene (član 133. st. 1. i 4. Zakona o obligacionim odnosima). Ništava je odredba u ugovoru kojom se ugovarači unapred odriču prava pozivanja na promenjene okolnosti (član. 136. Zakona o obligacionim odnosima).
U kontekstu zaključenja ugovora o radu pod izmenjenim uslovima (dalje: aneks ugovora) klauzula rebus sic stantibus je rezultat uravnoteženja interesa ugovornih strana kada nastupe okolnosti koje unose promene u stanje materijalnopravnog odnosa u odnosu na vreme nastanka ugovora o radu. Ove okolnosti su vremenski nove, jer se u momentu zaključenja ugovora o radu nisu mogle predvideti i bitno menjaju uslove poslovanja poslodavca (kriza tržišta u delatnosti koju obavlja poslodavac, smanjenje obima posla objektivno uslovljeno, koje zahteva smanjenje broja izvršilaca poslova kod poslodavca i sl.). Zbog ukidanja ili smanjenja posla ne može se ostvariti svrha ugovora o radu.
Nesumnjivo je da je ovaj institut prvenstveno ustanovljen u interesu poslodavca, jer je zakonima uređen u tom smislu. Moguće slučajeve u kojima bi zaposleni, kao ugovorna strana, postavio pitanje izmenjenih uslova rada zakonodavac ni ne najavljuje kao mogućnost u kontekstu ovog instituta, pa se osnovano može pretpostaviti da se radi o propustu zakonodavca ili podrazumevanju da ostarivanje prava zaposlenog da predlaže izmenu uslova iz radnog odnosa ostaje na terenu sindikalne aktivnosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta