Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cijena kao instrument marketing miksa". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE
Banja Luka
SEMINARSKI RAD
Marketing i odnosi sa javnošću
Cijena kao instrument marketing miksa
Doc. dr Nebojša Matić Kapo Amer
Sarajevo, 21.12.2011. god.
Sadržaj
Uvod……………………………………………………………………………………....2
Cijena……………………………………………………………………………………...3
Faktori koji utiču na formiranje cijena……………………………………………….........4
Troškovi kao faktor odluka o cijenama................................................................................5
Tražnja kao faktor odluka o cijenama..................................................................................6
Konkurencija kao faktor o cijenama.....................................................................................7
Politika države kao factor cijena..........................................................................................8
Formiranje cijena za nove proizvode...................................................................................9
Formiranje cijena na bazi potrošačke percepcije “vrijednosti”..........................................10
Osnove za diferenciranje cijena..........................................................................................10
Primjer.................................................................................................................................11
Primjer2...............................................................................................................................12
Primjer2...............................................................................................................................13
Zaključak.............................................................................................................................14
Literatura.............................................................................................................................15
Uvod
Pod marketing miks konceptom podrazumeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu.
Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu koji je u svojoj studiji o troškovima marketinga napisao da su menadžeri preduzeća "mikseri elemenata" koji kombinuju postojeće ili traže nove elemonte da bi se došlo do rentabilne ponude preduzeća na tržištu. Borden je ovu ideju razradio u koncept marketing miksa. Mnoge savremene definicije marketinga proširuju klasifikaciju instrumenata marketing miksa ali je i dalje najčešću podelu sačinjavaju sledeći elementi:
Proizvod
Cijena
Distribucija
Promocija
S obziorm da nazivi pomenutih marketing sredstava na enegleskom jeziku započinju slovom P, u literaturi je marketing miks poznat i pod nazivom four P’s(Product – Price – Place – Promotion). Suština marketing miksa je obezbeđivanje efektivnog uticaja na marketing kanale i krajnje kupce. U traženju optimalne kombinacije marketing miksa treba ići u tri etape:
- u prvoj etapi treba ispitati prikladnost primene svakog od instrumenta za ostvarenje postavljenog cilja.
- u drugoj etapi treži se najbolje rešenje za svaku od mogućih solucija kombinacije određenih instrumenata.
- u trećoj etapi se porede efekti svake od solucija.
Zbog odabira teme vise cemo se koncentrisati na cjenu tako da u nastavku vise govora o tome...
2
Cijena
Cijena je jedaan od instrumenata matketing miksa koji, korišten samostalno ili u kombinaciji sa ostalim instrumentima marketing miksa, treba da omogucavi realizovanje ciljeva poslovanja.
Odluka o cijeni se ne može donijeti jednom za celi životni ciklusproizvoda - nastaju situacije koje zahtevaju modifikovane inici- jalno postavljane cjene. Politika cijena predstavlja principe ikrite-rije odnosno načelo i stavove koji usmeravaju donošenjepoje-dinačnih odluka o cenama proizvoda i usluga. Politika omogućava da pojedinačne odluke o cenama budu rutinske donajvečeg mogućeg stepena
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta