Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bajke Šarl Peroa". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Приштини-Косовској Митровици
Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу
С Е М И Н А Р С К И Р А Д
(Књижевност за децу)
Тема: Бајке Шарл Пероа
Ментор: Студент:
Лепосавић, 2011. год
Апстракт
Овај рад бави се бајкама као књижевним правцем, темама и мотивима, као и теоријама о пореклу и постанку бајки, праћењем бајки кроз историју, као и освртима појединих књижевника, домаћих и иностраних, на бајке као књижевној врсти. Даље, обрађује се биографија Шарла Пероа, уз критике његовог рада његових савременика, као и познијих аутора.
Препричано је пет најпознатијих бајки Шарла Пероа, (Успавана лепотица, Пепељуга, Црвенкапа, Мачак у чизмама, Палчић)
Кључне речи
Бајка, мит, фантастика, Шарл Перо, апстрактно,
Садржај TOC \o "1-3" \h \z \u
Увод
Бајке су важан сегмент одрастања и део сваког детињства. Сви памтимо бајке које су нам читале баке, деке, маме, тате… пред спавање, док се мазимо и успављујемо. Бајке развијају машту, креативност, памћење и запажање, уче децу да разликују добро од зла. Поред своје специфичности, лепоте, интригантности, занимљивости и шароликости, овај свет чудеса и чаролија вероватно никада неће изгубити од своје снаге и благотворног деловања на појединце и групе, децу и одрасле.
О бајкама
Бајка је најразвијенији и најзначајнији облик народне прозе. Она нас уводи у свет чудесног и фантастичног. Има доста сличности са митом. У миту имамо натприродне личности, богове, хероје, док у бајци налазимо обичног човека у свету натприродних бића.
Бајке (Опште особине)
Бајке су најстарије епске творевине. Име им потиче од речи бајати - приповедати, причати, измишљати, мађијати. Настале из народног предања и мита, са архетипском композицијом могу се и сврстати по настанку у периоду дивљаштва што значи да су веома старе, чак више од 4000 година,
Увек актуелне и пријемчиве како младом тако и одраслом читаоцу, бајке.је тешко дефинисати по унутрашњем смислу, значењу и облику. Па ипак, при покушају одређеља шта је бајка долазимо до правог значења-мада и до не баш идеалне дефиниције. Додуше, постоје одређена мишљења појединих проучаваоца (антрополога, фолклориста, психолога, педагога и књижевних историчара) који су на домаку приближног одређивања бића бајке; њене физиономије, структуре и едукативне утилитарности.
О богатству садржаја бајке, користи и утемељености у дух човека још из најранијих времена писмености н културе, мишљење су изрекли н многи страни аутори. Тако, на пример, немачки песник Шилер назире да се у бајкама крију дубља значења од оних које је ои чуо у детињству као и од истина које је научио у каснијем животу, док фолклориста и песиик Чех Карел Чапек каже да је бајка производ целокупие поезије. У њој се -наставља ои - испољава целокупно народно стваралашшво и песништво, стари хероји из прича и иациоиални митови живе до данаc у ненарушеиој паивиости дечјих бајки... Као књижсвпн жанр бајку означавају осповни атрибутн;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta