Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezalkoholne pice (Makedonski)". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Семинарска работа по предметот:Произвоидство на безалхохолни пијалоци
Тема:Производство на бистар сок од јаболка
Скопје 2009
Општо за сокови
Производството на сокови представува посебна идустриска гранка.Во многу идустриски развиени земји па и кај нас оваа гранка во последно време интензивно се развива на
индустриско-техничкиот и научно-технолошки план.Се смета дека произвидството на сок започнало најпрво во Швајцарија околу деветнаесетиот век со производство на сок од јаболка а во северна Америка околу(1869г) со производство на сок од грозје.Меѓутоа најголемиот пораст на оваа гранка се бележи околу 1925година.
Денеска производство на сок е доста раширено како кај нас така и во целиот свет со најсовремени технологии.Спрема технолошките постапки,физичките карактеристики и хемискиот состав се разликуваат неколку врсти на сокови и тоа:
1.Бистар Сок
2.Матен Сок
3.Кашест Сок
4.Газиран Сок
5.Концентриран Сок
Бистри сокови
Бистриот сок се добива со дифузија или цеденје на суровината при што се добива сок со растворени состојки кои со бистрење и филтрирање добива кристална прозрачност.
Бистриот сок се произведува од повќе видови на овошје кои имаат растворливи боени материи.Меѓу овие спаѓаат богатството со антоцијани и флавони.При изборот на суровината за производство на бистар сок особено е важно, да таа биде од избрана сорта,да дава висок процент на сок за да се оствари рентабилно производство,освен тоа овошјето треба да биде свежо.Затоа што само свежото овошје е добар извор на витамини кои треба да ги содржи бистриот сок.Најпогодни видови на овшје за производство на бистри сокови се :јаболка,вишна,грозје,дуња,боровница,црна рибизла,капина др.
Јаболката е многу погодна суровина за производство на бистар сок.Во многу земји сокот од јаболка зазема многу значајно место во асортиментот на сокови.Преработката на сок од јаболка е од10-20% од вкупното производство на некои земји, а во (САД)се преработува и над 40%.За производство на бистар сок,може да се користат различни сорти посебни или измешани.Подобро е да се измешани односно во исто време да се преработуваат неколку сорти заедно помешани во одреден однос.при што би се обезбедиле потремните киселини,содржината на шеќер и ароматичноста.При изборот на сортата треба да се посвети поголемо внимание ,затоа што по новите меѓународни прописи не е дозволено никакви поправки на сокот од јаболка.При изборот на суровината многу е важно плодовите да бидат зрели и здрави.Недеволно зрелите плодови не ги содржат потребните количини на киселини и шеќер карактеристични за сортата тие содржат помалку шеќер а повеќе скроб па се добива помалку и по лош квалитет на сокот.Исто негативно делуваат и презреаните плодови кои го отежнуваат цедењето.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta