Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Odnosi sa medijima". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.BLC- BANJA LUKA KOLEDŽ
BANJA LUKA
MILOŠA OBILIĆA 30
SEMINARSKI RAD IZ ODNOSA S JAVNOŠĆU
Naziv teme:
“Odnosi sa medijima“
S A D R Ž A J:
1. UVOD………………………………………………………………………………2
2. ŠTA SU ODNOSI SA JAVNOŠĆU………………………………………………3
3. MEDIJI KROZ ISTORIJU…………………………………………………….…5
4. SAOPŠTENJE ZA MEDIJE……………………………………………………..6
4.1 Kako da zainteresujemo medije…………………………………………….6
5. PLANIRANJE KOMUNIKACIJE SA MEDIJIMA……………………...……7
5.1Medijska strategija…………………………………………………….……..7
5.2Istraživanje medija………………………………………………………...…8
6. ODNOSI SA MEDIJIMA…………………………………………………………9
6.1 Upravljanje odnosima sa medijima……………………………………..……9
7. MEDIJE TREBA UPOZNATI……………………………………………..……10
8. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………..…12
9. LITERATURA……………………………………………………………………13
UVOD
U ovom rad bavićemo se odnosima sa medijima, sa posebnim osvrtom na kreiranje pozitivnog imidža kompanije. Prvo ćemo se upoznati sa tim šta su to odnosi sa medijima i sa kratkim osvrtom na razvoj medija kroz istoriju. Zatim ćemo se baviti značajem odnosa sa medijima za dobar i pozitivan imidž kompanije.
Bez obzira da li neka kompanija nudi kvalitetne proizvode i usluge, njen uspjeh uglavnom zavisi od toga kako je prihvaćena od šire javnosti. Odnosi sa medijima pružaju mogućnost i otvaraju vrata kompanijama da bude prihvaćena i da dobije podršku javnosti, što joj otvara put ka uspjehu.
2. ŠTA SU ODNOSI SA MEDIJIMA
Odnosi s medijima su dio odnosa s javnošću čiji predmet je praćenje i analiza medijskih sadržaja i njihovog uticaja na za nas važne grupe ljudi i javno mnjenje uopšte. Oni se bave kreiranjem, planiranjem, realizovanjem i vrednovanjem raznih aktivnosti kojima se obavještava i ubjeđuje javnost, pregovara sa novinarima, priprema i vježba za djelovanje u kriznim situacijama. Važnost medija u svakodnevnom životu je, dakle, neupitna. Osim što kreiraju javno mišljenje, mediji prenose informacije od poslovnih partnera, potrošača, birača. Jedan od značajnih zadataka odnosa s medijima, u odnosu na okruženje, je da stvori i omogući što bolju saradnju i povezanost između organizacija i mas-medija.
Zavisnost uspješnog poslovanja organizacije od medija, direktno uslovljava maksimalno zalaganje odnosa s javnošću za uspostavljanje međusobne saradnje, povjerenja i uvažavanja. Uloga odnosa sa medijima ogleda se u dostizanju optimalnog nivoa emitovanja i širine informacija da bi se ostvarili popularnost i razumijevanje od strane ciljnog auditorijuma.
Unutar samih odnosa s medijima dolazi do dalje specijalizacije. Neki od tih specijalista, kao što su predstavnici za medije istureni su u prvi plan. Drugi ostaju u pozadini kao savjetnici, analitičari, stratezi, planeri, treneri,ocjenjivači, tekstopisci i sl.
3. MEDIJI KROZ ISTORIJU
“Prvo dokumentovano korišćenje organizovane kurirske službe za širenje pisanih dokumenata bilo je u Egiptu, gde su faraoni koristili kurire za širenje svojih dekreta na teritoriji države (2400 pne). Ova praksa sigurno ima korjene i mnogo prije prilikom pružanja usmenih poruka.”
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta