Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Etički problemi savremenog poslovanja na internetu". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET “UNION” BEOGRAD
FAKULTET ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT KRUŠEVAC
SEMINARSKI RAD
Tema: “ Etički problemi savremenog poslovanja na Internetu ”
SADRŽAJ
UVOD ………………………………………………………...3
NASTANAK I RAZVOJ ETIKE ………………...................4
PREDMET POSLOVNE ETIKE …...................................7
Poslovni moral kao deo poslovne etike ……………8
Odgovornost i etika poslovanja …………………….9
INFORMACIJSKA ETIKA ………………………………...11
INTERNET ETIKA …………………………………………13
Kodeks ponašanja na Internetu……………………14
Lična komunikacija ……………………………........15
Tolerantnost …………………………………………16
Web prezentacije i etika ……………………………17
Karakteristični primeri etike na mreži ……………..17
ZAKLJUČAK ………………………………………………..21
LITERATURA ……………………………………………....22
1.0. UVOD
Nema velike razlike u ponašanju neke ličnosti u javnom životu, porodici ili u poslovnom okruženju i njenog ponašanja na globalnoj mreži. Sa punim pravom može se reći da je ponašanje na Interenetu odraz i kućnog vaspitanja. Zato, treba pronaći ono moralno u sebi i tako se vladati u privatnom I poslovnom odnosu. U svoj ovoj ekonomskoj krizi i krizi morala i etike treba obratiti pažnju na neka osnovna pravila kojima se rešavaju aktuelni problemi u Internet komunikaciji. Bez obzira na razvoj tehnologije i napredak civilizacije, uvek norme ostaju iste,da poštenje, čast I dostojanstvo uvek moraju biti prioritet jedne civilizacije, a porodica osnovna ćelija jednog društva.
2.0. NASTANAK I RAZVOJ ETIKE
Etika zajedno sa estetikom spada u oblast filozofije koja se naziva aksiologija ili teorija vrednosti. Ona se bavi izučavanjem morala I pojmovima dobrog i ispravnog. Svaka etička teorija sadrži bar dve komponente - teorije: jedna određuje šta je dobro ili vredno, a druga šta je ispravno. Etička dilema nastaje kada se čini da su dve ili više moralnih vrednosti jednako validne, a kontradiktorne, a od pojedinca se zahteva da napravi najbolji mogući izbor.
Teorija dobrog ili vrednog. Za dobro, etička teorija može uzeti bilo koju vrednost ili više vrednosti za koje se zalaže, kao što su ljubav, mir u svetu ili slobodna neutralna enciklopedija dostupna svima. Pri tome, ona skoro uvek argumentuje razloge za izbor određenih vrednosti. Prihvatanje neke ili nekih određenih vrednosti za "dobre" još ne obezbeđuje jednoznačno suđenje pri izboru ispravnih postupaka. Jedna etička teorija može za dobro proglasiti, na primer, ličnu slobodu, a da i dalje nije u svim situacijama jasno kako treba postupati. Zato je potreban drugi deo etičkih teorija - koji određuje ispravno.
Teorija ispravnog. Ovaj deo etičkih teorija može se objasniti na primeru zalaganja neke političke grupacije za smanjenje stepena slobode. Postavlja se pitanje, da li, u skladu sa poštovanjem lične slobode, treba dopustiti nesmetani rad toj grupaciji. Njenom pobedom na izborima došlo bi do suzbijanja ličnih sloboda. S druge strane, zabranom rada te grupacije mogle bi se sprečiti nepoželjne posledice na unapređivanje lične slobode, ali se istovremeno krši pravo njenih članova na slobodno izražavanje, kao oblik lične slobode. Ovakvo stanje se rešava određivanjem ispravnog koje odgovara na pitanje kako pojedinac ili grupa treba da postupe kada reaguju na dobro, tj. vredno.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta