Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije preduzeća". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И
ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
Нови Сад
СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет: Основи економије
Тема АКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА
Садржај
1. Примарно тржиште И доношење одлука предузећа о иницијалној јавној
понуди……….……………………………………………………………………………....3
2. Процес иницијалне јавне понуде акција………………………………………….......4
3. Потцењеност и прецењеност цене акција иницијалне јавне понуде………….....5
4. Детерминанте утврђивања цене акција иницијалне јавне понуде………............5
5. Секундарно тржиште акција………………………..……………….……...…...….......6
6. Берзе, облици трговине и берзански циклус..........................................................6
7. Организација пословних активности на берзи……..……………..……………….…7
8. Процес трговања и трансакције на берзама……………......…………………..........8
9. Котација тржишта акција и индекси тржишта акција………….…….………...….…8
10. Индекси Београдске берзе……………….………………………………………….….9
11. Тржишна микроструктура и финансијске стратегије трговања акцијама...……10
12. Процена вредности акција: цена – зарада и модел дивидендног дисконта......10
13. Теорија рационалних очекивања…………………………..………………….……...11
14. Хипотеза ефикасног финансијског тржишта – примена рационалних
очекивања у функцији формирања цене ХОВ…………………………….…...…...11
15. Докази, употреба И знацај хипотезе ефикасности финансијског тржишта ......11
16. Ризик и бета коефицијент акција…………………………….………………………..12
17. Мерење перформанси акције помоћу индекса……………………………………..12
1. Примарно тржиште и доношење одлуке предузећа о
иницијалној јавној понуди акција
1.1. Примарно тржиште и алокација капитала.
На примарним тржиштима корпорације прикупљају средства путем нових емисија акција. Нове ХОВ се продају почетним инвеститорима у замену за средства које компаније и друге економске јединице користе за развојне пројекте. Већина трансакција примарног тржишта се обавља помоћу инвестиционих банака.
Примарно тржиште је тржиште на којем корпорације прикупљају средства путем нових емисија ХОВ.
Инвестициона банка организује продају првобитно емитованих акција на примарном тржишту уз помоћ чврстог гарантора – предузимача емисје или на основу продаје по постигнутој тржишној цени. Код чврстог преузимања емисије, инвестициона банка купује акције од емитента по загарантованој цени и поново их продаје инвеститорима по вишој цени. Разлика између бруто и нето цене
представља распон, спред или маржу инвестиционе банке, као надокнаду за трошкове и ризик који је имала око емисије. Право приоритета или прече куповине је право постојећих акционара, да се прво њима морају понудити нове акције и да при томе задрже свој пропорционални удео у корпорацији. Тржисте акција има важну улогу при алокацији капитала. Сектори економије у којима је принос од акција виши, могу једноставније да прикупе нови капитал за инвестирање.
Имајући ово у виду, тржиште акција ће бити ефикасније у расподели капитала уколико тржишне цене тачно одражавају инвестиционе могућности унутар индустрије.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta