Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Provera gasnih zakona". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U NOVOM SADU
TEHNIČKI FAKULTET „ MIHAJLO PUPIN ’’
ZRENJANIN
SEMINARSKI RAD IZ FIZIKE
PROVERA GASNIH ZAKONA
DR. SAJFERT VJEKOSLAV PATIĆ DARKO
28/05-05
ZRENJANIN 2006
SADRŽAJ:
Fizičke veličine i jedinice…………………………… 3
SI Sistem jedinica…………………………………… 3
Merenje fizičkih veličina i rezultati merenja……….. 3
Dimenziona analiza…………………………………. 4
Obrada rezultata merenja…………………………… 5
Greške pri merenju………………………………….. 5
Prikazivanje rezultata merenja……………………... 7
Provera gasnih zakona……………………………… 8
Jednačina gasnog stanja……………………………. 9
Bojl-Mariotov zakon………………………………… 12
Šarlov zakon…………………………………………. 13
Gej-Lisakov zakon…………………………………… 13
FIZIČKE VELIČINE I JEDINICE. SI SISTEM JEDINICA
Fizičke veličine opisuju pojave, procese i svojstva fizičkih tela.
Skup osnovnih i izvedenih jedinica se naziva sistem jedinica.
Na međunarodnoj konferenciji 1960. godine usvojen je međunarodni sistem jedinica, skraćeno se obeležava SI.
OSNOVNE JEDINICE SI SISTEMA
FIZIČKA VELIČINA NAZIV JEDINICE OZNAKA dužina metar m masa kilogram kg vreme sekunda s jačina električne struje amper A temperatura kelvin K jačina svetlosti kandela cd količina materije mol mol
MERENJE FIZIČKIH VELIČINA I REZULTATI MERENJA
Sve nauke zasnivaju se na eksperimentalnm dokazu tačnosti postavljenih teorija, tako da je jedan od bitnih uslova za uspešan razvoj elektrotehnike i bilo koje druge nauke eksperimentalno ispitivanje pojava u prirodi, kao i detaljna analiza dobijenih rezultata.
Prilikom izvođenja eksperimenata neophodno je merenje odgovarajućih fizičkih veličina.
Izmeriti neku fizičku veličinu znači uporediti je sa odgovarajućom veličinom iste vrste, koja je izabrana za jedinicu mere.
Rezultat merenja se izražava proizvodom brojne vrednosti i jedinice mere:
((((m( EMBED Equation.3 (m((((
gde je:
(m - merni broj
EMBED Equation.3 (m - greška merenja
((( - jedinica mere
DIMENZIONA ANALIZA
Izvedena jedinica ima dimenziju u odnosu na osnovnu jedinicu.
Dimenzije osnovnih fizičkih veličina su date u tabeli a oznake (L, M, T) predstavljaju generalizovane jedinice odgovarajućih fizičkih veličina.
FIZIČKA VELIČINA DIMENZIJA Dužina L Masa M Vreme T Jačina električne struje I Termodinamička temperatura EMBED Equation.3 Svetlosna jačina J Količina supstance N
Dimenzija neke fizičke veličine x moze se predstaviti na sledeći način:
dimx(k L(M(T(I( EMBED Equation.3 J(N(
Znači dimenzija velicine x se predstavlja preko dužine dimenzija ( , mase dimenzije (, vremena dimenzije (, jačine električne struje dimenzije (, apsolutne termodinamičke temperature dimenzije EMBED Equation.3 , jačine svetlosti dimenzije ( i količine supstancije dimenzije (. Koeficijent k zavisi od izbora sistema jedinica.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta