Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Indeksni brojevi". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Бања Луци
Економски факултет Бања Лука
СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ СТАТИСТИКЕ
ТЕМА:
ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ
МЕНТОР: СТУДЕНТ:
Проф. др Комић Јасмин Шурлан Дејан, 255/06
БАЊА ЛУКА
ОКТОБАР, 2007.
С А Д Р Ж А Ј
Увод ............................................................................................................................. 2
2. Појам индексних бројева............................................................................................ 3
3. Индивидуални (појединачни) индекси..................................................................... 4
3.1. Трансформација (прерачунавање) индекса..................................................... 5
3.2. Просјечна годишња стопа раста....................................................................... 9
4. Групни (агрегатни) индекси..................................................................................... 11
4.1. Метод средњих вриједности и метод агрегата.............................................. 13
4.2. Пондерисање групних индекса....................................................................... 18
4.2.1. Пондерисање по методу средњих вриједности................................. 19
4.2.2. Пондерисање по методу агрегата....................................................... 19
5. Закључак..................................................................................................................... 23
Литература....................................................................................................................... 24
1. УВОД
Основна питања која се постављају на почетку овог семинарског рада су:
( Шта су то индексни бројеви?
( Како можемо класификовати индексне бројеве?
Проблем је економски и обрађује се у предмету статистика.
Циљ истраживања у овом семинарском раду је да се да одговор на предходно постављена питања. На самом почетку дефинисаћу индексне бројеве и објаснити њихову основну суштину. Након тога ћу класификовати индексне бројеве у односу на неколико критеријума. Све ово ће бити обрађено у другој глави рада.
У трећој глави пажња ће бити усмјерена на индивиуалне индексе и начин њиховог израчунавања. У наредној глави обрадићу агрегатне индексе. Такође, у овом дијелу објаснићу метод агрегата и метод средњих вриједности.
Наравно потребно је нагласити да ће све горе наведено током рада бити детаљно објашњено навођенем адекватних примјера.
2. ПОЈАМ ИНДЕКСНИХ БРОЈЕВА
Моментне или интервалне временске серије, без обзира да ли су то годишње, кварталне или мјесечне серије, током времена показују одређене варијације. Те варијације могу да буду апсолутне или релативне. Апсолутне варијације представљају разлике нивоа појаве у узастопним или неким другим периодима. Релативне варијације се изражавају индексима. Дакле, индекси представљају релативне показатеље односа нивоа појаве у два различита временска интервала.
Индексе можемо дефинисати на сљедећи начин. „Индекси су релативни бројеви који показују однос нивоа једне или више појава у текућем, тј. посматраном периоду, у односу на базни период.“ Потребно је нагласити да се индекси изражавају у процентима.
Како би смо боље разумјели индексе потребно је објаснити текући и базни период. Наиме, текући период (година, квартал или мјесец) предствља период у којем се посматра ниво појаве, а базни период је период са којим се ниво појаве пореди. Добијени релативни однос (однос између текућег и базног периода) се обично помножи са 100. На основу ове чињенице можемо закључити да у базном периоду вриједност индекса износи 100 %.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta