Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automati sa svojstvom učenja - OSPF". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RA UNARSTVA Zavod za telekomunikacije
SVEU ILIŠTE U ZAGREBU
SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA AUTOMATI SA SVOJSTVOM U ENJA
OSPF
Ivan Capan
0036358953
Zagreb ,lipanj 2006.
1. 2.
Sadržaj
Uvod.......................................................................................................................3 Principi rada ...........................................................................................................5 2.1. Dijkstra algoritam ...............................................................................................5 2.2. Pojmovi ...............................................................................................................6 2.3. OSPF topološka baza ..........................................................................................8 3. Razmjena paketa ..................................................................................................10 3.1. Pronalaženje susjeda: Hello paketi ...................................................................11 3.2. Designated router ..............................................................................................11 3.3. Razmjena podataka ...........................................................................................11 4. Zaklju ak..............................................................................................................13 5. Literatura..............................................................................................................14
2
1. Uvod
Usmjeravanje IP paketa u IP mreži osnovni je preduvjet za putovanje tog paketa od izvora prema odredištu, specificiranom u IP polju. Najjednostavnije je pomo u stati kih puteva (route). Oni ozna avaju put prema odre enoj mreži ili pojedinoj IP adresi kroz neko mrežno su elje (interface) ili prema pojedinom mrežnom usmjeritelju (router ili gateway). Dodaje ih administrator ru no (ili se postavljaju prilikom podizanja nekog mrežnog su elja automatski samo za mrežu vezanu uz to su elje), a mijenjaju se (gase) samo ako su elje padne. Stati ke puteve za ve e mreže prakti ki je nemogu e administrirati pa se pribjeglo drugim metodama njihovog obilježavanja. Dinami ko usmjeravanje sâmo popunjava tablicu usmjeravanja na na in da usmjeritelji (routeri) automatski otkrivaju puteve do svakog odredišta u mreži. Kad se promjeni mrežna topologija, poput dodavanja novih puteva ili gubljenja mrežne povezanosti, protokoli usmjeravanja automatski podese novu tablicu puteva. Protokoli usmjeravanja se po na inu dogovora izme u susjednih usmjeritelja i algoritmima koji ih pokre u dijele na dvije skupine. Distance Vector (DV) algoritmi šalju informacije o usmjeravanju svim susjednim usmjeriteljima, odnosno svaki od njih susjedima šalje sve informacije koje posjeduje. Kad neki od njih primi informaciju koja nije u tablici, on ju dodaje, a ako ve postoji, zadržava onu koja opisuje kra i put. DV algoritmi se ponekad opisuju kao usmjeravanje po glasinama: neispravne informacije tako er se propagiraju po mreži. Za razliku od DV-a, Link State algoritmi (kojima pripada i OSPF) rade na druga ijem principu. Svaki usmjeritelj prvo izra una odnosno preslika vlastiti graf topologije itave mreže, bazirano na informacijama od susjeda, a zatim pomo u Dijkstra algoritma izra una najkra i put do svakog odredišta u tom grafu. Najkra i putevi za oba algoritma ra unaju se po kriterijima najmanjeg broja "hopova" odnosno to aka preko kojih paket mora prije i, kašnjenju, propusnosti linkova, trenutnom prometu odnosno optere enosti, pouzdanosti i sli no. Zajedni ki parametar koji ih opisuje naziva se metrika, a niži broj ozna ava kra i put. Kad postoji više jednakovrijednih puteva s istom metrikom, OSPF ravnomjerno distribuira promet preko svih, dakle radi load balancing. Glavna razlika od DV protokola je što se metrika ne razmjenjuje sa susjednim (ili svim) usmjeriteljima, ve se ra una u svakom routeru. Bitna prednost LS algoritma je brza stabilizacija stanja nakon što se dogodi promjena u mreži. Tako er, paketi u LS-u su manji od onih u DV protokolima jer se razmjenjuju samo susjedne informacije, pa se tako ne troši dodatni mrežni promet. Ispravnost informacija se provjerava i na na in da oba kraja nekog mrežnog puta moraju imati informacije o onom drugom kraju. Ako se dogodi raskorak o povezanosti, taj se put izbacuje iz tablice. Problem je mogu kad se dva usmjeritelja zavrte u petlji: oba misle da je onaj drugi najbolja sljede a to ka za slanje paketa. U tom slu aju paket koji stigne na 3
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta