Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ekonomska geografija bliskog istoka". Rad ima 50 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА БЛИСКОГ ИСТОКА
САДРЖАЈ
1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, УСЛОВИ И РЕСУРСИ БЛИСКОГ ИСТОКА
Под географским положајем подразумевамо "...променљив однос неког места, регије или државе према природним (физичко-географским) и друштвеним (економско-географским, саобраћајно-географским и политичко-географским и геополитичким) чиниоцима ближе и даље околине, који су релевантни за процесе њиховог развитка, функционисања и трансформисања.(
Географски положај се може посматрати као апсолутни и релативни. Апсолутни положај је однос одређеног места према физичко-географским чиниоцима околине - математичко-географски (положај у просторним координатама) и однос према природним чиниоцима (рељефу, климатским зонама, рекама, морима и друго).
За економска истраживања важан је углавном релативни положај, посебно економско-географски, који објашњава положај државе у економским класификацијама (центар, периферија, полупериферија), удаљеност од великих тржишта, економских интеграција, сировинских база и простора који обилују другим факторима производње. За економски развој државе или регије унутар држава важан је и саобраћајно-географски положај - према важнијим саобраћајницама, посебно близина пловних путева и друго. На економски развој утиче и политичко географски положај - однос државе, места или региона према политичким чиниоцима и геостратешки положај, у смислу општег утицаја политике на економију, посебно на трговинске односе.
Најупечатљивија природно-географска обележја региона Блиског истока – пустиње, недостатак воде, врела клима, с једне стране и изузетно велико природно богатство енергенатима, са друге, указују већ на први поглед на то да су природно-географски фактори у овом региону детерминисали правце и степен економског развоја региона.
1.1. Географски положај Блиског истока
Појам Блиски исток означава културну географску област, због чега нема прецизно утврђене границе. Честе су примедбе на рачун овог појма јер прејудицира евроцентризам. Наиме, као што је случај са другим регионима (Далеки исток) или регијама (Левант), сам назив одражава географски однос према Европском континенту. Разлог за то је дуг период колонизације и пресудан културни, политички и економски утицај, који су европске колонијалне метрополе извршиле на земље у региону. Изрази блиски и исток објашањавају само положај региона из перспективе Европе. Регион се налази источно једино у односу на Западну Европу. У односу на Азију, он је на западу, у односу на Русију, на југу. Опис блиски такође уноси конфузију у покушај да се овај регион географски одреди. Пре Првог светског рата, Блиски исток се користио у Енглеској да означи Балкан и Отоманско царство, док се Средњи исток односио на Персију (данас Иран), Авганистан и Централну Азију. Далеки исток је, наравно, Источна Азија. Очигледно европско дефинисање географских појмова (у односу на Гринич) се не може избећи. Данашњи однос појмова Блиски и Средњи исток је различито дефинисан у појединим земљама.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta