Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza posla". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
SEMINARSKI RAD
Predmet:Menadžment ljudskih resursa
Tema:Analiza posla
UVOD
Analiza posla može se definisati kao proces prikupljanja relevantnih informacija o pslovima i specifiranja znanja,sposobnosti, vještina i drugih zahtjeva neophodnih za za obavljanje konkretnog posla.Analiza posla, kako je istaknuto, osnovna je podloga za obavljanje gotovo svih zadataka i funkcija upravljanja ljudskim resursima u preduzeću, ali i niza drugih funkcija menadžmenta, na primjer organizovanja, kontrolisanja i sl.Dobra i detaljna analiza koja obuhvata sve ili bar glavne poslove u preduzeću vrlo je složena, ali i skupa.
Analiza posla ima višestruku ulogu u organizaciji:
Pomaže menadžerima i zaposlenima u definisanju dužnosti i aktivnosti svakog zaposlenog,
Služi kao podloga za korekciju ponašanja zaposlenih,
Definiše odnose nadređenosti i podređenosti,
Definiše relativnu vrjednost posla da bi se održala interna i eksterna pravednost sistema nagrađivanja
Prestavlja osnovu za redizajniranje poslova,
Služi kao osnova za kreiranje programa razvoja karjere zaposlenih,
Pomaže menadžerima da sastave preporuke za zaposlene u slučaju njihovog napuštanja organizacije i sl.
Osnovni rezultati procesa analize posla su:
Opis posla (radnog mjesta) i
Specifikacija posla (radnog mjesta).
Opis posla (radnog mjesta) je pisani dokument koji opisuje koje aktivn osti se obavljaju na konkretnom radnom mjestu.Takođe sadrži informacije o opremi ili instrumentima koje je potrebno koristiti na odgovarajućem radnom mjestu, kao i radne uslove u kojima se dati posao obavlja.
Specifikacija posla (radnog mjesta) sadrži potrebna znanja, vještine, sposobnosti i druge lične karakteristike neophodne za obavljanje konkretnog posla. Osim opisa i specifikacije posla rezultati analiza posla koriste se i za potrebe klasi fikacije posla, ocjene poslova ( utvrđivanje njihove relativne vrjednosti) definisanje standarda ili kriterijuma ocjenjivanja performansi zaposlenih, definisanja sadržaja obuke i treninga zaposlenih, za dizajniranje i redizajniranje poslova, planiranja ljudskih resursa, povećanja efikasnosti rada i bezbjednosti zaposlenih.
Proces analize posla obuhvata četiri faze:
Definisanje obuhvata analize posa,
Izbor metoda analiza posla,
Prikupljanje i analiza podataka i
Evaluacije analize posla
I faza: Definisanje obuhvata analize. U ovoj fazi potrebno je definisati svrhu u koju se analiza posla vrši i odreiti poslove koji će biti predmet analize. Za utvrđivanje poslova koje treba uključiti u proces analize treba odrediti sledeće:raspon poslova (pojedinačni posao, familiju srodnih poslova, poslove u okviru određene struke ili poslove u nekoliko struka), geografsku lokaciju poslova (u jednom gradu, više gradova, jednoj zemlji ili više njih) i broj preduzeća u kojima će se poslovi analizirati.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta