Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Poređenje starijih i novijih modela brojila". Rad ima 33 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај:
1.УВОД...........................................................................................................................................2
2.БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ......................................................................................3
2.1 Уопштено о електричним бројилима.........................................................................3
2.2 Подела електричних бројила......................................................................................3
3.МОНОФАЗНА ЕЛЕКТРИЧНА БРОЈИЛА...............................................................................4
3.1 Монофазно индукционо бројило................................................................................4
3.2 Монофазна дигитална бројила....................................................................................6
3.2.1 Електричне карактеристике.........................................................................7
3.2.2 Тачност и радна резерва...............................................................................7
3.2.3 Спољни услови и заштита............................................................................8
3.2.4 Комуникација................................................................................................8
3.2.5 Импулсни и 2А релејни излаз (опционо)..................................................10
3.2.6 Тарифе и обрачунски период.....................................................................10
3.2.7 Препознавање неовлашћених манипулација бројила..............................12
3.2.8 Инсталација монофазног дигиталног бројила..........................................13
3.2.9 Изглед дисплеја...........................................................................................14
4.ТРОФАЗНА ЕЛЕКТРИЧНА БРОЈИЛА.................................................................................15
4.1 Трофазна индукциона бројила..................................................................................15
4.2 Трофазна дигитална бројила ....................................................................................17
4.2.1 Електричне карактеристике.......................................................................18
4.2.2 Спољни услови............................................................................................18
4.2.3 Комуникација..............................................................................................19
4.2.4 Импулсни и релејни излаз (опционо)........................................................22
4.2.5 Тарифе и обрачунски период.....................................................................22
4.2.6 Детекција неовлашћених манипулација бројилом..................................24
4.2.7 Инсталација трофазног дигиталног бројила.............................................24
5.БУДУЋНОСТ ЕЛЕКТРИЧНИХ БРОЈИЛА...........................................................................27
5.1 Паметна електрична бројила.....................................................................................28
5.2 Предности и недостаци увођења Smart Metersa......................................................29
6.ЗАКЉУЧАК..............................................................................................................................32
7.ЛИТЕРАТУРА..........................................................................................................................33
1. УВОД
Циљ овог рад је да упозна читаоца са основним принципима рада електричног бројила, модернизацијом и прелазак на савременија електрична мултифункционална бројила. У раду је представљено монофазно и трофазно електрично бројило за директно повезивање марке „SAGEM“.
Помаже у решењу проблема за Електропривреду Србије а самим тим и за кориснике тј. потрошаче електричне енергије, смањење неовлашћеног коришћења електричне енергије, смањене губитке, даљинско очитавање, даљинско укључење и искључење, плаћање унапред, контрола мерења. Корисницима се даје могућност приступа многим подацима која ћемо показати у раду.
Рад је састављен из четири целине (главе) које су приказане од друге до пете док је у шестој изнет закључак, а у седмој дата коришћена литература.
Прва глава је увод у коме је описан задатак и решење проблема за Електропривреду Србије и кориснике електричне енергије.
У другој глави описана су електрична бројила, као и њихова подела на монофазна, трофазна, електромеханичка и дигитална бројила.
Трећа глава приказује принцип рада монофазног бројила као и савременије дигитално монофазно бројило типа CX 1000 CLK „Sagem“. Описане су електричне карактеристике, спољни услови, опције, тарифе, изглед дисплеја.
У четвртој глави дат је принцип рада трофазног бројила као и савременије дигитално трофазно бројило електричне енергије за директно повезивање типа CX 20004 – CLK „Sagem“. Описују се главне и електричне карактеристике, спољни услови, комуникација, опције, функције, тарифе, изглед дисплеја.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta