Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dezinfekcija vode". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvod
 Dezinfekcija vode predstavlja niz postupaka, koji imaju za cilj da unište ili inaktivišu patogene i fakultativno patogene mikroorganizme. 
Dezinfekciji se podvrgava voda koja je već prošla sve potrebne faze prečišćavanja jer  bi u suprotnom, lebdeće materije mogle zaštiti bakterije od delovanja dezinfekcionog sredstva. 
Postupak dezinfekcije se primenjuje obično nakon filtriranja vode, kojom je uklonjeno do 99% mikroorganizama.
U pojedinim slučajevima, dezinfekcija vode se vrši kao samostalna mera, uglavnom kod površinskih i podzemnih voda nepouzdanih u pogledu bakteriološke ispravnosti.
Dezinfekcija vode može se vršiti:
mehaničkim,
fizičkim,
hemijskim metodama.
Cilj rada
Cilj rada je da se pokaže na koje načine se vrši dezinfekcija vode za piće, dezinfekcija vode za piće klasičnim dezinficijensima, ekološki i zdravstveno prihvatljivim, dezinficijensima nove generacije kao i sa savremenim postupcima dezinfekcije.
Takođe, cilj rada je da se ukaže na znacaj higijenski ispravne vode za piće. Voda za piće mora da bude odgovarajućeg kvaliteta, kojim se garantuje njena zdravstvena ispravnost, tj. svođenje rizika za zdravlje korisnika, putem vode za piće, na minimum.
Metodologija rada
Pri pisanju seminarskog rada koristio sam savremenu literature u pisanoj i elektronskoj formi, zatim konsultacije sa ljudima iz ove oblasti.
Takođe sam koristio i zakone iz ove oblasti:
Zakon o sanitarnom nadzoru (sl. 1. RS br.125/04)
Zakon o vodama Republike Srbije, Službeni glasnik RS br. 46/91, 53/93, 67/97, 48/94, 54/96, 101/05
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice ( Sl. list SRJ br. 42/98 i 44/98)
4. Rezultati i diskusije
Mehaničke metode dezinfekcije vode
U mehaničke postupke dezinfekcije vode spada filtracija, koja je jedna od najvažnijih vrsta pročišćavanja vode. Postoji vise vrta filtera. Jedna od podela je i ova da filtere
delimo na dve grupe:
Površinski filteri:
Sito
Membrana 
Dubinski filteri 
Površinski filteri
To su filteri kod kojih postoji dvodimenzionalni predmet (tj. ima zanemarivu debljinu) koji ima dovoljno velike rupice da bi propustio vodu, ali ne i nečistoće. Voda treba proći samo tu "barijeru" da bi se smatrala filtriranom.
Dubinski filteri
Dubinski filteri, za razliku od površinskih, su materijali koji imaju svoju debljinu- dubinu kroz koju voda postepeno protiče. Dok protiče - mehaničke nečistoće se zadržavaju. 
Dubinska filtracija vode je proces do kojeg dolazi i u prirodi.
Voda prolazi kroz pukotine u stenama, kroz zemlju, sitni pesak. Sav taj materijal kroz koji voda prolazi je prirodni filter koji vodu čisti od mehaničkih nečistoća, zato je voda na izvoru često izuzetno čista.
Mehanička filtracija nije dovoljna. Naime, ona vodu ne čisti od nekih hemijskih elemenata koji su u njoj otopljeni.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta