Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biološki indikatori kvaliteta vode". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Tema :
BIOLOŠKI INDIKATORI KVALITETA VODE
Januar, 2011.
S A D R Ž A J
TOC \o "1-3" \h \z \u
UVOD
Indikator se definiše kao kvantifikovana informacija koja pomaže da se objasni kako se stvari s vremenom menjaju.
Indikator je parametar koji je meren ili posmatran, ili vrednost izvedena iz parametra koja ukazuje ili pruža informaciju ili opisuje stanje neke pojave ili područja, sa značenjem koje proširuje pojam same vrednosti parametra.
Indikator životne sredine je merenje, statističkih podatak ili vrednost koja predstavlja najbolje merilo ili pokazatelj efekata programa upravljanja kvalitet vode, stanja kvaliteta vode ili uslova koji vladaju.
BIOLOŠKI INDIKATORI KVALITETA VODE
Biološki indikatori:
definiše biološka svojstva kvaliteta vode
identifikuje osnovna biološka  svojstva kvaliteta vode
navede osnovne izvore polutanata koji utiču na biološka svojstva kvaliteta vode
navede bioindikatore zagađenosti kvaliteta vode
Makrozoobentos
Beskičmenjaci makroskopskih dimenzija ili makroinvertebrata su značajan deo akvatičnih biocenoza.
U skladu sa specifičnim autekološkim potrebama za život u vodenoj sredini, različiti organizmi reagiraju na različit način na promene fizičkog i hemijskog statusa.
Na akvatične biocenoze pored variranja prirodnih parametara u toku različitih sezona, kao što su temperatura, protok, rastvoreni kiseonik, itd., značajan uticaj ima i zagađenje iz pojedinačnih i difuznih izvora.
Fitobentos
Fitobentos je definisan kao ukupan broj algi koje žive na površini supstrata na rečnom dnu.
Ekološka niša algi fitobentosa se može karakterisati ekološkim varijablama kao što su hidrologija, tip supstrata, svetlost, hemizam vode, temperatura, itd.
Dugoročno posmatrano, fitobentos reagira na različite promene u okolišu primarno promenom u sastavu vrsta.
Mikrofite bentosa, usled svoje proste građe i slabe pokretljivosti, osetljivo reaguju na promene u okolini, što pruža mogućnost da se na osnovu raznih aspekata njihovih zajednica sudi o kvalitetu vodene sredine koju naseljevaju.
IHTIOFAUNA
Na osnovu reprezentativnog uzorka vrši se analiza kvalitativno-kvantitativnih struktura ihtiopopulacija i određuju njene bitne karakteristike.
Statistička obrada ihtiomaterijala uključuje analize sledećih parametara: ukupna dužina tela, dužina tela bez C (standardna dužina) i telesna masa.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta