Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Basijana". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Filozofski fakultet univerziteta u Beogradu
Odsek za Arheologiju
SEMINARSKI RAD
TEMA:
Basijana
Beograd, maj 2008.
sl.1
Istorijat istraživanja
Najstariji podaci potiču iz 19-tog veka. Građevinske ostatke Basijane biskup Štrosmajer navodi 1874. god. kao "razvaline u Petrovcu". Epigrafski spomenici koji su nađeni na širem području nekadašnje gradske terirorije Basijane predstavljaju nadgrobne ploče, are posvećene Jupiteru i Junoni, miljokazi i opeke sa pečatima.
Arheološki muzej u Zagrebu preuzeo je 1882. god. iskopavanja na Basijani odlukom Muzealskog ravnateljstva od podžupanije rumske. Na severozapadnom delu petrovačke gradine ispitana je konstrukcija bedema od nasute zemlje i građevinskog šuta. Utvrđeno je da se ugaone i pomoćne kule nalaze na udaljenosti od 80m jedna od druge. Konstatovan je vodovod dužine 70m koji čine olovne cevi postavljene u pravcu utvrđenog dela grada sa dovodom vode iz jednog od fruškogorskih izvora. Ovi rezultati istraživanja su naveli S. Ljubića da i pored brojnih i luksuznih predmeta importa i lokalnih zanatskih proizvoda, zaključi da je na Petrovačkoj gradini bio vojni logor i da se ne može očekivati lociranje Basijane na ovom prostoru.
Istorisko društvo Novog Sada preduzelo je 1935. god. iskopavanja Basijane. Na osnovu avionskog snimka "Grada" i rezultata ovih istraživanja i iskopavanja S. Ljubića iz 1982. god. M. Grbić je dao da se izradi rekonstrukcija urabističkog plana Basijane sa gradskim bedemima i kulama (Brukner 1988: 91).
1992.godine vršena su arheološka istraživanja blizu sela Dobrinci, na imanju „Ševin Breg“ , 3 km zapadno od antičkog grada Basijana.
Antički izvori
Klaudije Ptolomej (II vek) navodi Basijanu kao opidum u Donjoj Panoniji sa podacima o geografskoj dužini i širini.
Notitia dignitatum navodi se da se prokurator basijanske tkačnice u Panoniji Sekundi premešta u Salonu. Isti izvor navodi podatak o premeštanju kohorte I Tračke u predgrađe Basijane ( lokalitet Solnok) .
Jordan, biskup Ravene iz prve polovine VI veka obaveštava o provali Gota u unutrašnjost Panonije i rušenju Basijane od hunskog vođe Dincija, Atilinog sina.
Naselje Basijana
Pretpostavlja se da je prvobitno naselje osnovano u I veku nove ere, kao autonomni civitas, na prostoru koji su naseljavala panonska plemena Amantini i Skordisci (Dušanić : 67-68).
U Basijani su odabrana dva mesta za otkopavanje : jedno u sredini grada na raskrsnici glavnih ulica, gde su otkrivene tri građevine ; a drugo u severoistočnom delu nedaleko od seoskog groblja, gde je nađena bazilika.
Palata sa mozaikom leži najjužnije u otkopanom kompleksu zgrada. Na zapadnoj strani dodirivala je ulicu, koja je sa raskršća vodila na južnu kapiju. Tu se u neposrednoj blizini ulice nalazi i odlično građen hipokaust ove palate, koji je ispunjen sa dobro očuvanim stupcima od cigli (sl 2). Vrata od hipokausta bila su okrenuta prema severu, gde je bila mala komora iz koje se ložilo. Iz male komore na sever od hipokausta dospevalo se preko stepenika u veliku dvoranu sa mozaikom. Iza dvorane sa mozaikom na istok nalaze se u istoj širini još dve male odaje raznih razmera od kojih je veća južna i ima očuvan patos od maltera.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta