Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Proračun dinamičkog tlaka - šrc Blato Zagreb". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Rudarsko-geološko-naftni fakultet Studij naftnog rudarstva Smjer: Energetika
SEMINARSKI RAD
KOLEGIJ: ISKORIŠTAVANJE GEOTERMIJSKIH LEŽIŠTA
PRORAČUN DINAMIČKOG TLAKA
"GEOTERMALNO POLJE ZAGREB" LOKALITET ŠRC BLATO
Ak. God. 2006./07.
IvanKasunić N-2581
1
SADRŽAJ
1. 2. 3.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
POPIS SLIKA I DIJAGRAMA .................................................................................... 3 UVOD ........................................................................................................................... 4 ZEMLJOPISNI POLOŽAJ ........................................................................................... 5
PREGLED ISTRAŽIVAČKIH RADOVA ...................................................................................................7 PRIKAZ GEOLOŠKE GRAðE....................................................................................................................7 POVIJEST PROIZVODNJE BUŠOTINA NA LOKALITETU BLATO .....................................................9 IZRAČUNATE REZERVE, NJIHOVA KATEGORIZACIJA I KLASIFIKACIJA....................................9
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
OPREMANJE PROIZVODNIH BUŠOTINA............................................................ 10
4.1. DUBINSKA PROIZVODNA OPREMA....................................................................................................10 4.2. NADZEMNA PROIZVODNA OPREMA..................................................................................................11
PODRŽAVANJE LEŽIŠNOG TLAKA..................................................................... 12 HIDRAULIČKI I TERMODINAMIČKI PRORAČUN UTISNOG SUSTAVA....... 12 MJERNE BUŠOTINE ................................................................................................ 12 TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA SHEMA SRC BLATO .............................................. 12 PRORAČUN DINAMIČKOG TLAKA ZA BUŠOTINU KBNZ-1B........................ 14
9.1. ULAZNI PODACI: .....................................................................................................................................14
METODOLOGIJA DUNS-ROS-a ............................................................................. 15
10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10. 10.11. 10.12. 10.13. 10.14. ODABIR RAZLIKE TLAKOVA ......................................................................................................15 ODREðIVANJE FAKTORA KOMPRESIBILNOSTI ......................................................................15 PRORAČUN KOLIČINE PLINA OTOPLJENOG U VODI .............................................................15 ODREðIVANJE VISKOZNOSTI SLOJNE VODE ..........................................................................17 PRORAČUN VOLUMNOG FAKTORA VODE ...............................................................................17 PRORAČUN GUSTOĆE PLINSKE FAZE .......................................................................................19 POVRŠINA POPREČNOG PRESIJEKA CIJEVI..............................................................................19 BRZINA PROTJECANJA KAPLJEVINE I PLINA U PRSTENASTOM PROSTORU...................19 BEZRAZMJERNI BROJEVI .............................................................................................................20 VRIJEDNOST BRZINE KLIZANJA .................................................................................................21 BEZRAZMJERNI FAKTOR ZAOSTAJANJA KAPLJEVINE ZA PLINOM ..................................22 FAKTOR TRENJA KOD PROTJECANJA PLINA I KAPLJEVINE................................................22 GUSTOĆA SMJESE KAPLJEVINE I PLINA...................................................................................23 GRADIJENT DINAMIČKOG TLAKA .............................................................................................24
11.
ZAKLJUČAK ............................................................................................................. 25
2
1. POPIS SLIKA I DIJAGRAMA
Slika 1: Situacija geotermalnog polja Zagreb ............................................................................ 6 Slika 2: Pregled izbušenih bušotina na GPZ Zagreb.................................................................. 8 Slika 3: Proizvodni niz bušotine KBNZ-1B............................................................................. 10 Slika 4: Nadzemna bušotinska oprema za proizvodne i utisne bušotine.................................. 11 Slika 5: Tehničko-tehnološka shema ŠRC Blato ..................................................................... 13 Slika 6: Dijagram (1) popravnog faktora z za ugljični dioksid ................................................ 15 Slika 7: Dijagram (2) topivosti ugljičnog dioksida u vodi ....................................................... 16 Slika 8: Dijagram (3) topivosti plina u slanoj vodi .................................................................. 16 Slika 9: Dijagram (4) viskoznosti vode u ovisnosti o količini otopljenih soli ......................... 17 Slika 10: Dijagram (5) razlike izmeñu volumetrijskog koeficijenta čiste vode u kojoj je otopljen plin i volumetrijskog koeficijenta čiste vode ............................................................. 18 Slika 11: Dijagram (6) - krivulje za očitavanje vrijednosti faktora L1 i L2............................. 21 Slika 12: Dijagram (7) - krivulje za očitavanje vrijednosti faktora F1, F2, F3 i F4................. 22 Slika 13: Dijagram (8) ovisnosti koeficijenta trenja o Reynolds-ovu broju i relativnoj hrapavosti ................................................................................................................................. 23 Slika 14: Dijagram (9) - krivulja za očitavanje vrijednosti koeficijenta f2.............................. 23
3
2. UVOD
Geotermalno polje Zagreb sastoji se od tri korisnička lokaliteta koji su definirani u Glavnom rudarskom projektu i Elaboratu o rezervama. Na GP-Zagreb izrañeno je ukupno 14 bušotina, a probna proizvodnja započela je 1981. bušotinom Mla-1. Glavnim rudarskim projektom i Elaboratom o rezervama na GPZ predviñeno je crpljenje, iskorištavanje i utiskivanje geotermalne vode u zatvorenom cirkulacijskom sustavu kod kojega nema štetnih utjecaja na okoliš. To potvrñuje i višegodišnja proizvodnja za potrebe ŠRC Mladost čije bušotine su namjenski izrañene za potrebe Univerzijade 1987. godine. Lokalitet Blato (Klinička bolnica Novi Zagreb /KBNZ/) sastoji se od ukupno 7 bušotina i to: -dvije proizvodne bušotine KBNZ-1A i KBNZ-1B -dvije utisne bušotine KBNZ-2A i KBNZ-3α -dvije mjerne bušotine KBNZ-2 i KBNZ-3B -jedne likvidirane bušotine KBNZ-3 Za buduće korištenje u Rekreacijskom centru Blato koristile bi se prema tome ukupno četiri bušotine, od kojih bi dvije bile proizvodne, a dvije utisne. Preostale dvije bušotine unutar ležišta koristile bi se kao mjerne. U rekreacijskom centru manji dio geotermalne vode koristio bi se u balneološke svrhe pa u tom dijelu proizvodno utisni sustav ne bi bio zatvoren. Na to treba posebice obratiti pažnju pri utvrñivanju mjera zaštite okoliša glede zbrinjavanja krutoga otpada iz kompleksa bazena, a nakon tehnološke obrade prije utiskivanja geotermalne vode u ležište. Lokalitet ŠRC Mladost i ŠRC Blato (KBNZ) su jedna hidrodinamička cjelina s mogućnošću maksimalne proizvodnje od 77 l/s. Pri realizaciji tehničko-tehnološkog rješenja treba uzeti u obzir potrebe Rekreacijskoga centra Blato (65 l/s) i buduće tehnološke mogućnosti ŠRC Mladost (maksimalni protok od 12 l/s, a trenutni 9,0 l/s)) Prema geološko-geofizičkim analizama i istražnim bušenjima šupljikave i propusne stijene, nosioci geotermalne vode zaliježu na cijelokupnom području grada Zagreba od Resnika na istoku do Svete Nedelje na zapadu. Geotermalnim ležištem smatra se samo onaj dio vodonosnika za koji je hidrodinamičkim ispitivanjima utvrñeno da predstavlja jednu hidrodinamičku cjelinu, uz dodatni uvjet da ona mora imati povoljna protočna svojstva. Tim uvjet
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta