Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Informatičke kompetencije učitelja". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Учитељски факултет
Универзитет у Београду
Семинарски рад
* Информатичке компетенције учитеља*
Ментор: Студент:
Београд, мај 2011.
Садржај:
1.Увод………………………………………………………………………………2-3
2. Структура професионалних компетенција учитеља.....................................................................................................................4-5
3. Е-настава као наставни систем на свим нивоима образовања и наставниковог рада............................................................................................................................6-7
4. Компетенције за е-образовање и технолошки стандарди у образовању наставника........................................................................................................ .......8-9
5. Развој компетенција за е-наставу у току иницијалног образовањ и стручног усавршавања наставника ...................................................................................10-14
6. Индивидуални развој наставника у школи....................................................................................................................15-20
7. Закључак................................................................................................................21
8. Литература............................................................................................................22
1. Увод
У Републици Србији је присутна веома неповољна ситуација ефективног
кориштења технологије у образовању. Посебно значајни проблеми у овом
сегменту су недовољна едукованост учитеља у коришћењу информацијско комуникацијске технологије, као и још увек недовољно пружање
едукативног садржаја путем наведених инфраструктура. Узрок оваквом
неповољном стању треба тражити у недовољној информатичкој писмености.
Развојем информатичке технологије све се више сусрећемо с појмом
информатичке писмености, али и ширим појмом информацијске писмености, која
је основа за развој сувременог друштва.
Информатичка писменост дефинише се као способност кориштења рачунара и рачунарских програма. Информацијска писменост представља
уочавање потребе за информацијом, те поседовање знања о томе како
наћи, проценити и искористити најбоље и најновије информације које су на
располагању како би се решио одређени проблем или донела одлука.
При томе извори информација могу бити различити: књиге, часописи, рачунала,
ТВ, филм, Интернет или било што друго. Информацијска писменост укључује
способности:
препознавање потребе за информацијом,
проналажење информације,
анализа и вредновање информације,
коришћење информације,
објављивање информације.
Најкраће речено, информацијски писмена особа јест она особа која је
научила како учити. Она зна учити јер зна на који је начин знање
организовано, како нажи информације које су јој потребне и како прерадити и
користити надене информације на начин да и други могу уцити из њих. То је особа припремљена за целоживотно учење јер увек може пронаћи
информације потребне за било који задатак или одлуке с којима се сусретне.
Учитељи су први који би требали поседовати способности за сналажење у
бескрајној мрежи информација, способности проналажења одговарајућих
врста информација, њиховој селекцији, способности вредновања и евалуације,
другим речима информацијско-комуникацијске вештине и способности.
Ако се компетенција дефинише као призната стручност, поставља се
питање које су то компетенције тј. способности које су потребне
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta