Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Atinsko pravo i država". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA
NOVI SAD
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO
Seminarski rad iz predmeta
Istorija prava i države
Tema: Atinsko pravo i država
U Pirotu 10.06.2010.godine
SADRŽAJ
1.Atenska država i pravo ............................................................................................... 3
1.1 Društveni život Helena pre nastanka države ........................................................ 3
1.2 Početak državnosti na Atici .................................................................................. 3
2. Atičko-delski savez, 477. god.pr.n.e. ...................................................................... 4
3. Klistenove reforme, 509. god. pr.n.e. ....................................................................... 5
4. Solonove reforme, 595./4. god.pr.n.e. ...................................................................... 5
5. Periklove reforme ..................................................................................................... 6
6. Narodna skupština Atene ......................................................................................... 7
7. Veće (bule) u demokratskoj Ateni ........................................................................... 8
8. Aeropag .................................................................................................................... 8
9. Heliaja i ostali sudovi ............................................................................................... 8
10. Državni službenici u Ateni ...................................................................................... 9
11. Stvarno pravo .......................................................................................................... 10
12. Nasledno pravo ....................................................................................................... 10
13. Obvezno pravo ........................................................................................................ 11
14. Kazneno pravo ........................................................................................................ 11
15. Bračno i obiteljsko pravo ........................................................................................ 12
16. Tezejeve promene ................................................................................................... 13
17. Sudski postupak ...................................................................................................... 13
18. Porezni sastav i vojska ............................................................................................ 14
19. Društvo i gospodarstvo Atene ................................................................................ 14
20. Uređenje u aristokratskoj republici ........................................................................ 16
ATENSKA DRŽAVA I PRAVO
1 Društveni život Helena prije nastanka države?
O tom najstarijem razdoblju (oko 9.-8- st.pr.n.e.) znamo najviše iz izvora materijale kulture, ali i nešto iz kasnije pisanih vrela, jer su Heleni već početkom prvog tisućljeća ovladali pismom. Najvažniji izvor ipak ostaje Ilijada i Odiseja. U tom razdoblju početka državnosti, a to je ahajsko doba (11.-8. st.pr.n.e.) većina Helena živi u plemenima, na zadnjem stupnju barbarstva. Rat ima privid trgovine (gusarenje). Javljaju se i prvi obrti, osnovno sredstvo za život je stočarstvo, a naročito poljoprivreda. Maslina i vinova loza su najizdašnije kulture, dok su prinosi od žitarica znatno skromniji, nedovoljni da ishrane stanovništvo. To je ne samo razlog trgovine žitaricama, nego i vrlo mučnog rada na proširenju poljoprivrednih površina krčenjem, čišćenjem kamena i navodnjavanjem. Poljoprivreda ima uvelike izgled zajedničkog rada, u smislu ispomaganja, tj. zajedničkog rada pri početku privođenja poljoprivrednog tla obradi. To kao i obrana tog prostora plemenu kao cjelini daje pravo da se smtara vlasnikom zaposjednutog zemljišta. Društvena organizacija je plemenska. Bitna društvena cjelina je pleme, fila, a sastoji se od bratstava, fratrija, tj. od dijelova plemena koji potječu od zajedničke braće. Bratstvo se sastoji od rodova, dakle velikih obitelji. To je skup monogamnih obitelji koje potječu od zajedničkog pretka. One su patrijarhalnog tipa; žena je pod zaštitom, tj. pod muževim ili muškim starateljstvom. Budući da je za opstanak plemena bitna njegova vojna, fizička moć, a budući da nju čine muškarci, to je plemenska skupština, agora, skupština svih za rat odraslih muškaraca najvažniji društveni organ. Pored skupštine postoji i plemensko vijeće, bule kao oblik rodovskog federalizma, plemensko vijeće sačinjavaju starješine svih rodova plemena. Vijeće je operativni izvršni organ plemena. Vijeće je prethodno raspravljalo o svim pitanjima o kojima odlučuje skupština. Pleme je u skupštini biralo plemenskog starješinu, bazileus, on je vođa plemena. On je predstavnik plemena prema drugim plemenima, ne samo u ratu nego i onda kada treba pregovarati, ugovarati i sl. Odlučuje o ratnom plijenu, njegovoj raspodjeli, odnosno odlučuje o sukobima oko podjele plijena. Tako postaje i sudac u sukobima među suplemenicima. Uz baziljejev vojni ugled, dodaju se sudski i duhovno-svećenički poslovi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta