Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dokumentacija u računovodstvu". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad
Tema:
Dokumentacija u računovodstvu
Jasmina Bogicević Marko Mirić 126/09
Čačak maj 2011
SADRŽAJ:
UVOD
Knjigovodstvena dokumenta predstavljaju osnovu poslovanja svakog preduzeća. Danas, kada u ekonomiji vladaju konkurentna, velika tržišta sa sve zahtevnijim potrošačima, potrebno je uvek raspolagati preciznim, tačnim i istinitim podacima kako bi poslovanje bilo uspešno i efektivno.
Kjnigovodstvena dokumenta predstavljaju dokaz da su neke poslovne promene i nastale i document koji služi za knjiženje konkretnih promena. Bez knjigovodstvenih dokumenata, poslovna promena nije validna.
Upravo zbog toga knjigovodstvena dokumentacija je najbitniji deo svakog preduzeća, jer ona dokazuje njegove aktivnosti, proizvodnju ili prodaju proizvoda ili usliga.
Zbog izuzetne važnosti dokumenata, postoji nekoliko podela i klasifikacija, ali u ovom radu će biti više reči o dokumentima u vezi sa nabavkom i promenama na osnovnim sredstvima, dokumenta u vezi sa nabavkom materijala ili robe, dokumenta u vezi sa praćenjem procesa proizvodnje, dokumenta u vezi sa prodajom gotovih proizvoda i robe, a pre svega će biti par reči o podeli kjnigovodstvenbih dokumenata.
1. OPŠTE KARAKTERISTIKE DOKUMENTACIJE U KNJIGOVODSTVU
Dokumentaciju u knjigovodstvu čine pisane isprave kojima se potvrđuje nastanak određenog poslovnog događaja. U dnevniku i glavnoj knjizi računovodstveno se obuhvataju samo dokumentovane poslovne promene. Dakle, ukoliko ne postoji odgovarajući dokument knjiženje je bez ikakvog značaja. Zbog svega toga je i nastala poznata sintagma "ni jedno knjiženje bez dokumenta" ( na nemačkom: "Keine Buchung ohne Beleg").
U cilju obezbeđenja pune tačnosti i regularnosti knjigovodstva i finansijskih izveštaja koji se na osnovu njega sastavljaju (bilans stanja, bilans uspeha), u svim zemljama sveta, a takođe i u našoj zemlji, doneti su odgovarajući zakonski propisi kojima se normativno obezbeđuje verodostojnost i sadržina knjigovodstvenog dokumenta.
Dokument se sastavlja u momentu nastanka poslovne promene. Da bi se olakšalo sastavljanje dokumenata izrađuju se obrasci za tipične i ponovljive poslovne promene, koji sadrže fiksne elemente.
Bitni elementi svakog knjigovodstvenog dokumenta su:
naziv i broj dokumenta
mesto i datum izdavanja
sadržina promene
razlog promene
odgovorna lica za nastalu promenu
1.1.Vrste i podela knjigovodstvenih dokumenata
Ukupna knjigovodstvena dokumentacija može se klasifikovati sa različitih tački gledišta. Najčešće se deli na eksternu i internu dokumentaciju.
Eksterna knjigovodstvena dokumentacija obuhvata sva ona dokumenta koja proizlaze iz poslovnih odnosa sa spoljnim poslovnim partnerima. U ovu grupu se ubrajaju:
fakture dobavljača (ulazne fakture)
izveštaji o novčanim tokovima (izvodi sa tekući računa) i sl
Interna knjigovodstvena dokumenta su ona koja se formiraju u preduzeću, kao što su:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta