Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Institucionalni indikatori". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
„ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕМА: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ
Ментор: студенти:Данијел Векић 08258
Драган Спасић Маргарета Милетић 08299
Марија Костић 08305
2011, Ниш
Увод
Индикатори се могу дефинисати као системи променљивих који изражава и саопштава важне информације јавности.Индикатори зависе од аудиторијума (јавности),географског,политичког или социјалног контекста.Битно је направити избор индикатора који су погодни за одређени контескт: не може се једностано применити сет индикатора који је усвојен негде другде.
Индикатор представља ,,посебно својство,карактеристику или особину система'' (Gallopin,1997) и представља мерљиви део система.На пример, здравље није индикатор зато што се не може мерити директно,али очекивана дужина живота на рођењу,степен смртности деце и учесталост специфичних болести се могу мерити и због тога могу представљати индикаторе.Индикатор који комбинује или сакупља посебне делове назива се индекс.Индекс може да буде сложени индикатор који комбинује неколико индикатора ниског нивоа.Примери су: индекс људског развоја,индекс благостања и индекс квалитета ваздуха у градовима.Индекс такође може да буде комбиновани индикатор кога цине компоненте које саме по себи нису индикатори.
Институционални индикатори
Да би се одредиле особине институционалних индикатора неопходно је предходно појаснити појам институција,јер документа која говоре о институционалним индикаторима (Агенда 21 и приручник о институционалним индикаторима,који је публиковала Комисија за одрживи развој ) не говори о институцијама.Оба документа институције схватају као политичке или државне организације које су укључене у процесе израде и примене одрживог развоја.У том контексту организације се описују као основа ( језгро) са законским оквиром и управом која ради у свом интересу,примећујући организацине прописе и своје циљеве.
Институције постају предмет истраживања у друштвеним наукама на поцетку ХХ века,када су научници почели да концептуализују улогу властиу политичким и друштвеним процесима.Истраживање је било усмерено на питања како влада и држава могу да се организују да би функционисали ефикасно.Основна питања на која је тражен одговор била су: како су влада и држава организоване,како функционишу и каква је њихова улога.Овакав приступ је дао снажан акценат на анализу јавне администрације.Институције су биле дефинисане као организације са персоналиним и законским карактеристикама.Оне су,у већини случајева,разумеване као инструменти који се користе и треба да се користе од стране државе и других учесника тако да се помоћу њих представе различити интереси.Основно питање које се поставља је: како држава може ефикасно да напредује и како организације,формиране да примене политичке одлуке,могу да се поставе.Појам институција ( установа) има своје значење у социологији,праву,економији, теорији државе, као и другим друштвеним наукама."У праву,институција представља скуп правних норми који се односе на један исти друштвени однос или групу истоврсних односа.У теорији држава и социологији појам институције као друштвена творевина има разлицито место зависно схватања дате школе.Друштво,поготову савремено друштво,има безброј институција, тј. релативно трајних и формалним правилима регулисаних односа међу људима који се успостављају поводом вршења неке делатности усмерене на испуњење неког циља,а поводом чега се успоставља и одређена организација." ( Политичака енциклопедија,1975: 345)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta