Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza opasnosti i mere zaštite od požara preduzeća Tigar obuća, Pirot". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
SEMINARSKI RAD
Predmet: „Tehnički sistemi zaštite“
Naziv teme:
Analiza opasnosti i mere zaštite od požara preduzeća „Tigar obuća“ Pirot
Ivana Ćirić 0840
Niš, 2011
Sadržaj
Uvod........................................................................................................................... 1
1. Makrolokacija i mikrolokacija „Tigar obuće"......................................................2
1.1. Makrolokacija.................................................................................................2
1.2. Mikrolokacija..................................................................................................3
2. Tehnološki proces proizvodnje gumene obuće.....................................................5
2.1. Sirovine u tehnološkom procesu.....................................................................7
3. Analiza rizika od požara u „Konfekciji čizama"...................................................8
3.1. Moguće klase požara.......................................................................................9
3.2. Kategorija i stepen opasnosti prisutnih materija............................................10
3.3. Klasifikacija prisutnih materija prema ponašanju u uslovima požara............11
3.4. Kategorizacija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara................11
3.5. Elektroinstalacije............................................................................................12
4. Stanje zaštite od požara u „Konfekciji čizama"...................................................13
4.1. Požarni i evakuacioni putevi..........................................................................13
4.2. Sistemi, uređaji i aparati za detekciju, dojavu i gašenje požara.....................13
4.2.1. Detekcija, alarmiranje i dojava požara.....................................................13
4.2.2. Sistemi, uredaji i aparati za gašenje požara..............................................14
4.3. Elektroinstalacije............................................................................................18
4.3.1. Instalacije i uredaji lakirnice u Ex – zaštiti..............................................18
4.4. Organizacione mere zaštite od požara...........................................................19
5. Operativni plan zaštite od požara.........................................................................24
5.1. Postupak u slučaju požara..............................................................................24
Zaključak.....................................................................................................................25
Literatura.....................................................................................................................26 Uvod
Preduzeće za proizvodnju gumene obuće "TIGAR OBUĆA" d.o.o. - Pirot bavi se proizvodnjom gumene obuće.
Pored osnovne delatnosti, "Tigar obuća" obavlja i delatnosti kao što su: trgovina na veliko odećom i obućom, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe, trgovina na malo obućom i predmetima od kože.
Proizvodni proces se realizuje u dve smene. Procentualna zastupljenost radnika po smenama je sledeća:
I smena 60 % radnika,
II smena 40 % radnika.
Treća smena se organizuje periodično po potrebi.
Kako se radi o gumarskoj industriji gde je prisutna velika opasnost od požara i eksplozija, neophodno je posvetiti punu pažnju opasnostima i uzrocima nastanka požara, a posebno zaštiti od požara. Zbog toga su u radu detaljno analizirane opasnosti i mere zaštite od požara pri čemu je usvojena metodologija izrade Plana zaštite od požara.
1. Makrolokacija i mikrolokacija „Tigar obuće"
Makrolokacija
Udaljenost teritorijalne vatrogasne jedinice i industrijske vatrogasne jedinice "Tigar" je oko 2 km, tako da je u slučaju eventualnog požara moguće očekivati njihov dolazak u roku od oko 3 do 4 minuta od primljene dojave požara.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta