Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Crkvite vo ohridsko prespanskiot region (makedonski)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Crkvite vo Ohridsko-Prespanskiot region
-seminarska rabota-
Predmet: Kulturno nasledstvo
Sodr`ina :
Voved............................................................................................................................3
Crkva Sv.Kliment I Pantelejmon.......................................................................4
Sv.Sofija....................................................................................................................5
Sv.Naum Ohridski ^udotvorec.............................................................................6
Presveta Bogorodica Perivleptos.....................................................................7
Sv.Bogorodica Zaumska..........................................................................................8
Sv,Bogorodica Kamensko.......................................................................................9
Sv.Jovan-Kaneo........................................................................................................10
Voved
Во минатото во Охрид имало 365 цркви, и затоа се нарекува Европскиот Ерусалим.На територија на општина Охрид постојат повеќе од 100 православни цркви од кои 60 активни, 10 исламски верски објекти - џамии и една католичка црква.
Најголемиот дел од жителите на Охрид се припадници на христијанската (православна) верска заедница во лицето на Македонската православна црква. На поширокиот регион на Охрид, Струга, Кичево, Дебар и Македонски Брод делува Дебарско-кичевската епархија. Денешното име на епархијата потекнува од XVII век, а нејзиното првобитно име (Дремвицко-величка епархија) е поврзано со основоположникот на словенската црква Свети Климент Охридски (крајот на IX и почетокот на X век).
Црква Св. Климент и Пантелејмон
Минато на црквата
Во втората половина на XV век црквата била претворена во џамија и тогаш се извршени најголемите измени. Сите фрески биле покриени со вар, куполата на црквата е струшена и срамнета со покривот, додека пак старата олтарна мермерна преграда со пластична декорација била отстранета, и од мермерот во наосот кон југо-запад е подигнат мимбар. а над северозападните кубиња подигнати се минариња.
Денешен изглед
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
Црква Пресвета Богородица Перивлептос - Охрид
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
Архитектонски карактеристики
Црква Св. Богородица Заумска
На брегот на Охридското езеро, на источната страна, на околу 20 километри од градот, до селото Трпејца, се наоѓа црквата Света Богородица Захумска, кај народот позната како Свети Заум. Од еден натпис во внатрешноста на црквата се дознава дека таа е изградена и живописана во 1361 година. Црквата ( како и Света Богородица Привлепта и Свети Јован Богослов-Канео) е градена во форма на впишан крст, со купола, која се издига во централниот дел. Тристраната апсида е расчленета со слепи арки. Покрај ова црквата во времето на изградбата имала и припрата. Живописот во Света Богородица Захумска е доста оштетен.Во првиот ред доминираат светци со фигури во цел раст, меѓу кои на пустиниците, на Светите Климент и Наум, Исус Христос, Света Богородица и други. Во вториот ред насликани се сцени од животот на Богородица нагласувајќи ја инвентивноста со која е насликан ентериерот од сцената на Раѓањето на Богородица. На источниот ѕид од некогашната припрата прикажана е композицијата на Исус Христос и на Света Богородица облечени во царски облеки. Тука се и портретите на Светите Петар и Павле, како и на Свети Ѓорѓи и Свети Димитрија, облечени во властелински облеки. Според А.Николоски зографот, покажува смисла за природно искажување во композициите, присутен е порафиниран вкус, а и колоритот е со живи бои и светла колористичка гама. Николоски оценува дека зографот на Света Богородица Захумска со овие карактеристики се издвојува од своите современици кои твореле во Охрид. Зографот своето сликарско образование најверојатно го стекнал во Солун.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta