Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronsko tržište". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA POSLOVNI I
INDUSTRIJSKI MENADŽMENT
SEMINARSKI RAD
Predmet: RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE
Tema: ELEKTRONSKO TRŽIŠTE
2011
, novembar 2011.
Contents
Sadržaj: 1
Uvod: 2
ELEKTRONSKO TRŽIŠTE 3
KARAKTERISTIKE DIGITALNOG TRŽIŠTA 3
Šta je elektronsko poslovanje ? 4
Šta je e-marketing ? 5
Globalna situacija 5
TRŽIŠTA 7
Tržište poslovnih organizacija (BTB) 7
Tržište potrošača (BTC) 9
Karakteristike i ponašanje Internet korisnika 10
SEGMETNACIJA ELEKTRONSKOG TRŽIŠTA 15
Geografski segmenti 15
Demografski segmenti 16
Psihografska segmentacija 17
Bihejvioristička segmentacija 17
Segmenti prednosti 18
Stepen upotrebe 19
Uvod:
Elektronsko tržište je elektronski sistem koji podržava makar jednu od funkcija klasičnog tržišta: identifikaciju partnera sa kojim će se trgovati, pretraživanje proizvoda, pregovaranje o ceni i uslovima prodaje, obavljanje trgovačkih transakcija, plaćanje, isporuku, pružanje podrške kupcu u održavanju i rešavanju problema sa proizvodom. Za elektronsko tržište koriste se najčešće termini tržišno mesto (electronic marketplace) i elektronski tržišni prostor (electronic marketspace). Postoji više poslovnih modela elektronskih tržišta.
Elektronska prodavnica (e-shop) je web mesto za oglašavanje proizvoda i usluga preduzeća, a postepeno počinje da se koristi i za oglašavanje i plaćanje. Prihodi elektronske prodavnice, koja radi 24 h, potiču od niže cene poslovanja, povećanja prodaje, i jeftinije reklame.
Elektronski nabavni centar (e-procurment), velikog preduzeća ili javne institucije omogućuje ponudu i kupovinu većih količina robe ili usluga. Time se postiže veći izbor dobavljača, niže nabavne cene i viši kvalitet i jeftiniji postupak nabavke.
Elektronski prodajni centar predstavlja kolekciju elektronskih prodavnica, koje omogućuju standardizaciju nekih transakcija (npr, plaćanja). Ti centri mogu biti specijalizovani za određeni segment tržišta, pa tada nude i specifične dodatne servise kao što su odgovori na često postavljanja pitanja, diskusione grupe ili korisničke grupe.
Elektronski sajam (e-bazar) omogućuje svojim kupcima da komuniciraju i trguju. Prihodi se ostvaruju od članarine i reklama.
Elektronska aukcija (e-auction) se zasniva na elektronskom obliku ponude, koja može koristiti multimedijsku prezentaciju dobara, a često se proširuje i na ugovaranje, plaćanje i isporuku robe. Organizator aukcije ostvaruje prihod prodajom tehnologije za aukciju, naplatom po jedinici transakcije i od reklame.
Elektronsko posredovanje (e-brokerage) predstavlja posredovanje izmedju potrošača i dobavljača. Potrošači postavljaju svoje zahteve, a posrednik traži ponude od dobavljača i bira najpovoljniju ponudu. Prihodi se ostvaruju iz članarine i naplaćivanjem po obavljenom poslu.
Mala i srednja preduzeća mogu na elektronskim tržištima daleko brže prosperirati i dostići nivo multinacionalne kompanije daleko jednostavnije nego na klasičnom tržištu. Postojeći trendovi nedvosmisleno pokazuju da vreme elektronske i internet trgovine tek dolazi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta