Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komunikacija". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
S E M I N A R S K I R A D
TEMA: KOMUNIKACIJA
PREDMET: POSLOVNA KOMUNIKACIJA
Аpril 2011.god.
SADRŽAJ
UVOD
Definicija i značaj komunikacije 5
Oblici komuniciranja 6
Interpersonalna komunikacija 7
Poslovna komunikacija 8
Usmeno poslovno komuniciranje 13
Pisano poslovno komuniciranje 15
Prednosti pisane poslovne komunikacije 17
Nedostaci pisane poslovne komunikacije 17
Odlike pisanog poslovnog komuniciranja 17
Osnovna pravila pisanog poslovnog komuniciranja 19
Komunikacija u organizaciji 20
5.1. Kanali komunikacije u organizaciji 20
Savremeni vidovi komunikacije 24
Zaključak 25
Literatura 27
UVOD
Pojam komunikacije se sreće u raznim oblastima i brojne su discipline koje koriste ovaj pojam. Stoga je i značenje ovog pojma u stručnoj literaturi šire određen.
Na osnovu Leksikona stranih reči i izraza , u svom izvornom obliku termin komunikacija potiče od latinske imenice communicatio što znači veza, ophođenje, opštenje, dodir, dok termin komuniciranje potiče od latinskog glagola communicare, što znači učiniti zajedničkim, saopštiti, objaviti, izneti (ili: iznositi) na javnost. U literaturi nema jedinstvene definicije pojma komunikacije. Postojanje različitih definicija govori o kompleksnosti, ali i o različitosti perspektiva i pristupa komunikaciji.
U ljudskoj je prirodi druženje s drugima i potreba razmene iskustava. To znači da se čovek suočava sa komunikacijom i problemima u vezi sa njom tokom celog svog života. Od najranijih dana, nakon rođenja, čovek šalje znakove o svojim potrebama (glad, spavanje), zatim uči reči i upotpunjava svoju komunikaciju sa okolinom, a tokom svog života čovek uči da se u potpunosti služi tehnološkim elementima koji mu osiguravaju bolju i bržu komunikaciju sa okolinom.
Proces komunikacije je uvek imao različite oblike, zavisno od epohe i društveno-istorijskog razvoja društva. Međutim, treba naglasiti da su u savremenom društvu sve prisutnije i aktivne mnogobrojne komunikacijske forme. Naime, govorna i pisana reč, ali i oblici poput audio i video formi, danas služe za prenošenje poruka, stavova, informacija, znanja, osećanja i slično.
Komunikacija je proces sporazumevanja među ljudima iz različitih sredina u različitim oblastima društvene prakse, radi rešavanja određenih problema koji su iskrsli. Ovaj proces je dvosmerno dinamičan stalno se menja, dopunjuje, koriguje i usavršava.
Može se komunicirati rečima (verbalno) i pokretima, mimikom, bo jom glasa, očima (neverbalno). U interakciji se prožimaju verbalna i never balna komunikacija. Opštenje je mnogo siromašnije ako izostane neverbalni deo. Poruka upućena jednoličnim glasom, bez pokreta, ukočenog lica i pogle da gubi dosta od svoga bogatstva i ne ostavlja takav utisak kao kad bi bila praćena neverbalnim signalima. Međusobno najbolje komuni ciraju osobe kod kojih preovlađuje isti komunikacioni kanal.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta