Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aminokiseline". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Seminarski rad:
Aminokiseline
Aranđelovac,
2011
Sadržaj
1 Struktura aminokiselina 1
2 Osobine aminokiselina 3
2.1 Najvažnije hemijske osobine aminokiselina 4
2.2 Oksidativna dezaminacija aminokiselina 5
2.3 Transaminacija 6
2.4 Peptidna veza 6
2.4.1 Dipeptidi 8
2.4.2 Tripeptidi 8
Struktura aminokiselina
Aminokiseline su organske kiseline koje, pored obavezne karboksilne grupe sadrže i amnino grupu.
Najznačajnije aminokoiseline u živom svijetu su α-aminokiseline, čija se aminogrupa nalazi vezana za ugljenikov atom u α-položaju u odnosu na karboksilnu grupu. α-aminokiseline mogu biti prestavljene opštom formulom:
Slika 1 Opšta formula aminokiselina
Ovdje su za C atom u α-položaju vezani i različiti bočni nizovi (R) od kojih zavise osobine aminokiselina.
Poznat je veliki broj aminokiselina ali samo 20 α-aminokiselina izgrađuju proteine svih biljaka i šivotinja. To su:
Nepolarne hidrofobne R-grupe
Alanin (Ala)
Valin (Val)
Leucin (Leu)
Izoleucin (Ile)
Metionin (Met)
Prolin (Pro)
Fenilalanin (Phe)
Triptofan (Trp)
Polarne nejonizovane grupe
Asparagin (Asn)
Glutamin (Gln)
Glicin (Gly)
Serin (Ser)
Treonin (Thr)
Tirozin (Tyr)
Cistein (Cys)
Kisele R-grupe
Asparaginska kiselina (Asp)
Glutaminska kiselina (Giu)
Bazne R-grupe
Lizin (Lys)
Arginin (Arg)
Histidin (His)
U tabeli 1 date su strukture aminokiselina koje se nalaze u proteinima.
Tabela 1
Glicin je najprostija aminokiselina koja ulazi u sastav proteina. Ova kiselina umjesto bočnog niza sadrži vodonikov atom. Sve ostale aminokiseline u proteinima imaju i bočne nizove.
Prema hemijskoj strukturi i osobinama bočnih nizova mogu se razlikovati više grupa aminokiselina, koje imaju alifatične, aromatične ili heterociklične bočne nizove, koje sadrže još i SH- i OH-, kao i dodatne NH2 i COOH- grupe. Aminokiseline sa alifatičnim bočnim nizovima su nepolarne ili hidrofobne, a takve su i neke aminokiseline sa sa aromatičnim R-ostacima.
Aminokiseline koje sadrže SH- i OH- grupe su hidrofilne i polarne ali nisu jonizovane.
Na kraju postoje jonozovane, pozitivno i negativno naelektrisane aminokiseline.
Slika 2 Aminokiselina glicin
Osobine aminokiselina
Zbog svoje polarne prirode aminokiseline se tope na visokim temperaturama, a kao i sva polarna jedinjenja rastvaraju se u vodi. Amino kiseline su nerastvorljive u organskim rastvaračima.
Osim glicina sve aminokiseline sadrže bočne nizove, pa se kod svih za isti C-atom nalaze vezane četiri različite grupe. Na taj način ovaj C-atom je hiralan i sve se aminokiseline javljanju u dva enantiomerna oblika, D- i L- aminokiseline(Slika 3).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta