Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izrada akata do konačnog građenja individualnog stambenog objekta". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU
SARAJEVO
2008/2009
Nastavni predmet: Prostorno uređenje i građevinski poslovi
Predmetni nastavnik:
S E M I N A R S K I R A D
TEMA RADA
Izrada akata do konačnog građenja individualnog stambenog objekta
Sarajevo, Maj 2009. godine
S A D R Ž A J
UVOD
GLAVNI DIO
Propisi koji regulišu oblast prostornog uređenja
Individualni akti iz oblasti prostornog uređenja
ZAKLJUČAK
LITERATURA
UVOD
Najrazvijeniji dio svijeta je spoznao da tržište ne može biti jedini regulator u razvoju, jer ne može dati odgovore na neka osnovna pitanja, kao što su: razvoj društvenih djelatnosti, krupne ingrastrukture i problemi okoline. Stoga i u tržišnim uslovima prostorno uređenje dobiva sve više na značaju. Prostorno uređenje po svom karakteru je ekološki orjentisano, pa je učinjen određen anpor da se operacionaliziraju postavke filozofije održivog razvoja i omogući unošenje ovih principa u prostorno uređenje. Prostorno uređenje se bazira na prostornom planiranju a koje se ostavruje po određenom planu.
Suština prostornog uređenja se bazira na niz izbora, geografski položaj teritorije koji se uređuje, broj stanovnika tenutno i pokazatelji njegovog rasta u budućnosti itd. Takođe, bitno je naglasiti da se planiranje prostornog uređenja bavi onim što treba biti, a ne onim što će (sigurno) biti. Prostorno uređenje je jedan od glavnih pokretača održivog razvoja, ako se ono bazira na dobrom planiranju koje je bazirano na privlačenju investitora. U svakoj odnosnoj oblasti koja konkretno uređuje funkcionalno i materijalno određena prava donosi propise i opšte akte. Oblast prostornog uređenja reguliše izgradnju, pri tome štiteći okoliš, određene interese konkretnog područja. U daljem izlaganju ovog rada pokušat ću obraditi temu koja se odnosi na donošenje individualnih akata kojim se određenim licima daju određena prava iz navedene oblasti.
U toku izrade ovog rada bazirao sam se na normativu koji reguliše oblast prostornog uređenja, te akte kojima se subjekti uvode u pravo po osnovu objektivnih normi iz ove oblasti.
Takođe, napominjem da se u dosadašnjem radu nisam susretao sa ovakvim predmetom rada, pa određene sugestije rado prihvatam i kao takve ću primjenjivati u daljem radu
GLAVNI DIO
Pod pojmom prostor podrazumijevamo realni okvir življenja. Prostor može biti prirodni i stvoreni (izgrađeni),a prema klasičnoj definiciji (Euklid) on je određen sa tri dimenzije: širinom, visinom i dužinom. U definisanju realnog prostora kao okvira življenja susrećemo se sa: prirodnim karakteristikama prostora, ekonomskim, socijalnim, tehničkim i suprastrukturnim sistemima.
Prostorno uređenje se mijenjalo u skladu sa društveno-ekonomskim premjenama, a sonovna funkcija mu je bila kontrola korištenja zemljišta. Međutim, pitanje korištenja zemljišta je u uskoj vezi sa pitanjem ekonomskog i društevnog razvoja, saobraćaja, zaštite okoline, stanovanja, društvene djelatnosti idr. Veliki broj subjekata planira i uređuje „svoj prostor“, jer im je to osnovna djelatnost (poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda, energetika, saobraćaj, zaštićeni prostori prirodnih i istorijskih vrijednosti), što zahtijeva koordinaciju i usklađivanje, a prostorni planovi su za to najbolji okvir.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta