Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet protokoli i servisi". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA MENADŽMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE
Predmet : INTERNET TEHNOLOGIJE
Tema seminarskog rada: “INTERNET PROTOKOLI
I SERVISI”
SADRŽAJ
UVODNE NAPOMENE – pojam interneta
KOMUNIKACIONI PROTOKOLI – opšta podela
ADRESIRANJE NA INTERNETU
UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM
MOBILNE KOMUNIKACIJE
STANDARDNI INTERNET SERVISI
World wide web (www)
Elektronska pošta (e-mail)
Diskusione grupe (newsgroups)
FTP (File Transfer Protocol)
CHAT (IRC-Internet Relay Chat)
Telnet
Video konferencije
ZAKLJUČAK
LITERATURA
UVODNE NAPOMENE - POJAM INTERNETA
Reč internet u prevodu znači međunarodna mreža.
Sa tehničkog gledišta, internet predstavlja mrežu računara. Ali, on je i mnogo više od toga. On je najsavršeniji vid saobraćaja koji se sastoji od više autonomnih lokalnih i regionalno međusobno povezanih mreža. To je decentralizovani sistem, koji i pored toga funkcioniše kao jedinstvena globalna mreža, dok njegova decentralizovanost predstavlja prednost u odnosu na sigurnost celokupnog sistema ukoliko dođe do otkazivanja nekog od njegovih delova.
Preko interneta se danas vrši razmena različitih informacija (tekstualnih, govornih, video, slikovnih), ideja, kapitala i roba, tako da je internet pokretač promena u svetu i sredstvo koje unosi novi duh vremena stvarajući novu kulturu kroz promene načina komunikacije, poslovanja, obrazovanja,rada, zabave i trgovine.
Tehnička definicija interneta, koju je 1995.godine dao Savezni odbor za mreže SAD, u skraćenoj verziji glasi:
“ Internet je globalni informacioni sistem, logički povezan jedinstvenim sistemom adresiranja zasnovanim na Internet protokolima (IP), koji je u stanju da podrži komunikaciju uz pomoć protokola za kontrolu prenosa podataka (TCP) putem internet protokola, i koji obezbeđuje, koristi ili omogućava servise visokog nivoa za ličnu i poslovnu primenu na takvoj komunikacionoj infrastrukturi.”
Danas internet ima na stotine miliona nezavisnih korisnika i ogroman broj računarskih mreža u kojima se koriste zajednički protokoli i vrše zajedničke usluge. Možemo ga slobodno nazvati “mrežom svih mreža”. On povezuje kompanije, obrazovne institucije, vladine agencije i pojedince, I tako povezan omogućava pojedincima – korisnicima mreže da međusobno komuniciraju i razmenjuju različite informacije putem jedinstvenih protokola. Postao je snažno sredstvo informisanja i komunikacije u svim društvenim sektorima, i bez njega se danas ne može ni zamisliti savremeno poslovanje. Njegov značaj uveliko prevazilazi njegovo direktno korišćenje.
Osnovu interneta čini centralni deo mreže, zatim provajderi koji omogućavaju pristup mreži u regionima (Network Access Providers), provajderi za pristup internetu (Internet Access Providers), lokalni provajderi za pristup internetu (Local Access Providers), i na kraju direktni korisnici.
Kako internet čini niz autonomnih lokalnih i regionalnih međusobno povezanih mreža, svaka od njih mora da bude u stanju da radi samostalno, sa sopstvenim aplikacijama, bez posebnih zahteva za modifikacijom programa, da bi komunicirala peko interneta. U svakoj od ovih mreža, mora da postoji “kapija” (gateway) koja bi povezivala mrežu sa spoljnim svetom. To je, u stvari, jedan računar sa neophodnim softverom za prenos i usmeravanje “paketa” (blokova podataka). Taj softver mora da omogući što brži protok informacija i pravilno rukovanje paketima. Paketi, pak, moraju biti “rutirani” (usmeravani) kroz najbrže raspoložive rute, odnosno da budu preusmeravani ukoliko naiđu na blokirani ili spori računar.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta