Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komuniciranje kao sadržaj i forma društvenih aktivnosti". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
SEMINARSKI RAD
PREDMET :
Poslovna komunikacija
TEMA:
Komuniciranje kao sadržaj i forma
društvenih aktivnosti
Niš, 2011.
SADRŽAJ
Uvod.................................. ……………………………………………………..3
Komuniciranje kao sadržaj i forma društvenih aktivnosti…..…………4
Poslovno komuniciranje......................................................................6
Sredstva komuniciranja....................................................................10
Elementi sistema komuniciranja.......................................................12
Kanali komuniciranja.........................................................................13
Osnovne karakteristike procesa komuniciranja.................................13
Smetnje u komuniciranju...................................................................14
Zaključak…………………………………………………………………………..15
Literatura…………………………………………………………………………..16
U V O D
Komuniciranje je suštinski element i osnov čovekovog sporazumevanja,kooperativnog i ukupnog delovanja u : nauci, obrazovanju, kulturi i umetnosti, privredi, društvenoj suprastrukturi, a svakako i u porodici i u celom društvu.
Komuniciranje je temeljni ekonomski i socijalni proces, koji se odvija na mnogim nivoima i na razne načine. Što više, upravo komuniciranje stvara uslove za nastanak, funkcionisanje i razvoj različitih materijalnih i duhovnih tvorevina koje su odlika određene civilizacije.
Reč komuiniciranje potiče od latinskog glagola comumunicare, što znači razgovarati, dogovarati se, raspravljati, izlagati nešto ili savetovati nekoga. Ovaj izraz povezan i sa latinskom reči: communitas, koja označava zajednicu, prijateljstvo i pravičnost u odnosima među ljudima
Kako kaže poznati slovenački komunikolog France Vreg : “Komuniciranje je oblik sporazumevanja između živih bića, zato u pojam ‘komuniciranja’ ne možemo uključivati prenos informacija izmedju neživih bića (recimo,prenos podataka u računarskim sistemima).Ljudsko komuniciranje je sporazumevanje pomoću simbola (to ga razlikuje od komuniciranja životinja).”
Komuniciranje ima svakako i svoju personalnu i društvenu dimenziju. Komuniciranje je višestruko regulisan lični i društveni odnos i socijalno-psihološka sprega, koja se u aktuelnom misaonom procesu uspostavlja između dva ili više lica.
Pod komuniciranjem se takođe podrazumeva i mehanizam međusobne razmene poruka između različitih osoba, pomoću koga ljudski odnosi (poslovni, društveni, lični i dr.) egzistiraju i razvijaju se.
Sama komunikacija se definiše kao svesni odnos među jedinkama, pri čemu se veza među njima uspostavlja verbalnim, vizuelnim,taktilnim ili nekim drugim znakovima.
Komuniciranje kao sadržaj i forma društvenih aktivnosti
Komunikacije su veoma važan aspekt društvenih aktivnosti ljudi. Upravo, zahvaljujući komunikacijama, u dugom hodu istorije, stvorili su se uslovi za izvanredan civilizacijski napredak.
Veliki društveni sistem u kome svi egzistiramo je sastavljen iz više podsistema ljudskih odnosa, kao sto su:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta