Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Detektivska delatnost". Rad ima 41 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ДЕТЕКТИВСКА ДЕЛАТНОСТ УВОД Раст приватне безбедности је глобалан процес.Приватизација послова безбедности присутна је у економски развијеним земљама, земљама у транзицији и у неразвијеним земљама. Основи детективске делатности као наставна дисциплина која се први пут уводи као наставни предмет. – Предмет који се тек почео изучавати – Друштвена потреба за изучавањем ове дисциплине и актуелност ове проблематикеПотреба физичких лица и појединих правних лица за одређену помоћ стручног лица за заштиту неког свог права или интереса – Ради се о пословима који не спадају у искључиву надлежност полиције или других државних органа – Овај предмет изучава све аспекте детективске делатности, од услова за оснивање, приправничког стажа и програма и начина за полагање стручног испита, надлежност, овлашћења, врсте делатности, надзорну делатност и казнене одредбе – Овај предмет није још заокружен као целина и у његовом уобличавању допринос треба да дају наука и пракса – Основни циљ ове дисциплине јесте стицање нових и специјализованих знања из области детективске делатности као и других потребних знања, како би се студенти оспособили за правилну и стручну примену стечених знања у вршењу детективске делатности Постоје бројне наставне дисциплине које се у појединим сегментима могу довести у везу са детективском дјелатношћу – Кривично право, Кривично процесно право, Основи безбједности, Систем заштите лица и имовине, Криминалистика и Криминологија. Наведене дисциплине имају додирних тачака са основама детективске делатности, било да се вршење појединих детективских послова заснива на њиховим прописима или да се користе нека њихова знања или методи. Стоји констатација да је детективска делатност веома мало заступљена у досадашњим радовима, те да је недовољно научно и теоријски истражена. Актуелност ове проблематике свакако ће утицати на повећано интересовање за њеним истраживањем. Нови облици криминалног понашања и других асоцијалних појава и развој друштвених односа који стварају и такве ситуације у којима грађанин, а у неким случајевима и поједина правна лица, имају потребу за одређеном помоћи стручног лица да би заштитили неко своје право или интерес, који не спадају у искључиву надлежност полиције, утицали су на појаву детективске делатности. Актуелно стање криминалитета, присуство других асоцијалних појава и понашања, захтеви грађана за остваривање појединих права и интереса, заинтересованост полиције и других државних органа, простор за стварање и развој детективске делатности
– Шта је детективска делатност (полицијски детектив, приватни детектив, послови детектива)? – Шта је криминалистичка оператива и њен однос према другим дисциплинама криминалистике? – Разлика између криминалистичке оперативе и детективске делатности. – Појам оперативног рада-радње и мере које предузима полиција – Да ли све радње и мере полиције спадају у садржај појма оперативног рада – Шире схватање појма оперативног рада – Уже схватање појма оперативног рада – Шта је „прави“ оперативни рад и разлика од осталих радњи полиције – Значај познавања суштине оперативног рада полиције с аспекта детективске делатности, односно зашто детектив треба да познаје суштину оперативног рада (надлежност и овлашћења полиције и детектива и могућности детектива у склопу полицијских радњи, лакше обављање детективских послова и мања могућност настајања грешака у раду) – Разлике и сличности између оперативног рада и детективске делатности Када је у питању приватна детективска делатност земље западне демократије имају највећа искуства, детективска делатност законом је уређена, дијапазон услуга које се пружају шири је у односу на земље у транзицији или неразвијене земље. У бившим социјалистичким земљама присутни су остаци традиционалних схватања да држава има монопол над пословима безбедности. Такво виђење ствари ствара неповерење према приватним иницијативама сматрајући приватни сектор безбједности више као претњу или у бољем случају као конкуренцију јавној безбедности а не као њеног партнера. Основи детективске делатности као наставна дисциплина изучава све аспекте обављања детективских послова, али би могла да носи и неки други назив. Важно је знати да не постоји потпуна заокруженост ове наставне дисциплине, тим пре што још увек није усвојена јединствена терминологија и што су методи детективске делатности специфични и по кванититету и свом садржају различити у појединим државама. Зато није логично да се о
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta