Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbednost hrane i upravljanje kvalitetom". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај
Увод
ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 2
КОНТРОЛА ШТЕТОЧИНА 3
ПРИМЕНА HACCP СТАНДАРДА 7
УВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 12
ЗАКЉУЧАК 16
ЛИТЕРАТУРА
Увод
У прехрамбеној индустрији и уопште у пољопривреди се примењују различити системи осигурања квалитета. Они су први пут примењени осамдесетих година двадесетог века са прописима Good Manufacture Practices ( GMP-Добра Произвођачка Пракса ).
Ови прописи су дали упутства за осигурање минималних стандарда и услова у процесу прераде и чувања пољопривредних и прехрамбених производа који треба да осигурају основу квалитета и безбедности. Деведестетих година века за нама у прехрамбеној индустрији се примењују стандарди серије ISO 9000. Они су створили мрежу за управљање квалитетом и осигурање квалитета.
После 1996. године у фабрикама за производњу и прераду хране у примену је ушло Hazard Analisis and Critical Control Points-HACCP или анализа опасности и критичне контролне тачке. Осигурање квалитета у прехрамбеној индустрији треба да гарантује да се безбедност производа, поузданост и други захтеви квалитета могу остварити помоћу система квалитета. Исто тако осигурање квалитета треба да увери произвођаче и потрошаче да су захтеви квалитета испуњени.
Системи осигурање квалитета-QA системи у производњи хране су : GMP, GHP, HACCP,ISO и комбинација ових система.
Сви ови системи осигурања квалитета су усмерени на безбедност хране и укупан квалитет. Међусобно се разликују према приступу како доћи до постављеног циља. GMP и HACCP су усмерени на безбедност производа на основу технолоских захтева, док је ISO 9000 усмерен на управљање.
Имплементација цистема квалитета тражи познавање релативних менаџерских метода. Активности у QA системима су уско повезане са процесом провере ( аудита ) и сертификације. Још не постоји дијагностички инструмент за мерење стварних перфоманси QA система па се за вредновање функционицања QA система користи провера- аудитинг.
ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ
Да би храна била безбедна бригу воде држава, прехрамбена ихдустрија и потрошачи. Држава води рачуна о изради потревних прописа и њиховој примени, штити здравље потрошача од тровања и повреда изазваних конзумирањем неисправне хране, брине о томе да је храна подесна за исхрану целокупног становништва, ствара поверење у домаће производе у међунаподној трговини и обезбеђује едукацију произвођача и потрошача у области хигијене производа и безбедности намирница.
Владине институције воде бригу о томе како раде произвођачи хране.
Прехрамбена индустрија треба да примењује прописе из важећих докумената, изради прехрамбене производе који су подесни за исхрану људи и путем декларације или средстава јавног информисања благовремено информише потрошаче како да заштите своје намирнице од контаминације и раста, односно преживљавања патогених микроорганизама који су узрочници болести и како да правилно примене и употребе намирнице. Произвођачи морају да воде рачуна о хигијени просторија, машина, запослених и да преузимају мере да идентификују главна подручја ризика. Они треба одговарајућим мерама контроле хигијене да сачувају поверење у своје производе у домаћој и међународној размени. Исто тако морају предузети мере предострожностии развити систем контроле процеса производње, систем вредновања добављача, водити рачуна о сировинама, рецептурама, начину паковања, декларисања и означавања производа.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta