Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Društvena sredina kao izvor sadržaja u metodici upoznavanja okoline". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
К И К И Н Д А
Предмет:
МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ
Тема:
ДРУШТВЕНА СРЕДИНА КАО ИЗВОР САДРЖАЈА У МЕТОДИЦИ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ
Студент: Ментор:
КИКИНДА
2009. године
„Методолошке грешке никаквим методским поступцима не могу се исправити. Без правилне методологије не може бити правилне методике"
Н.Н. Барнски
САДРЖАЈ
1. УВОД
1.1. Појам Методике наставе упознавања околине
1.1.1. Дефиниција, предмет и задаци Mетодике упознаваања околине
Д
ефиниција појма методике може се извести из појма дидактике као опште науке о настави. Наиме, дидактика обухвата општа питања сваке наставе, тј. оно у чему је суштина наставног процеса; шта је садржај наставе; који су њени задаци и како треба учити. Методика се, за разлику од дидактике, бави наставним процесима појединих наставних области, подручја или предмета.
Када се говори о предшколском периоду васпитно-образовног рада са децом не говори се о настави као процесу васпитно-образовног рада већ су у питанју активности деце које не морају бити чврсто ни садржајно ни временски одређене а у складу са са психофизичким карактеристикама деце предшколског узраста. Ове ективности се међусобно преплићу и прожимају.
Она се дефинише као интердисциплинарна наука која проучава законитости наставе појединог области или наставних предмета.
На основу те опште дефиниције методике, може се извести и посебна дефиниција методике упознавања околине.
Методика наставних активности упознавања околине на предшколском узрасту је интердисциплинарна наука која проучава законитости васпитно-образовног процеса на нивоу предшколског узраста деце, помоћу одрећених наставних садржаја из природног и друштвеног окружења природне и друштвене средине деце -, у посебној организацији наставног рада путем активности деце.
Методика наставе упознавања околине мора да садржи све дидактичке елементе, али обрађене с обзиром на специфичности садржаја васпитно-образовног процеса упознавања околине - природних и друштвених чинилаца животног окружења и узраста ученика.
Одређивање предмета методике упознавања околине врло је важно, јер од тога зависи подручје њеног рада, њена посебност и аутономност у односу на остале методичке области - математику, развој говора, ликовну културу, музичко васпитање....
1.1.2. Предмет Mетодике упознавања околине
Предмет методике упознавања околине је васпитно-образовни процес упознацвања природног и друштвеног окружења ; природне и друштвене средине живљења, то јест законитости образовања и васпитања путем садржаја из природне и друштвене средине - природе и друштва.
1.1.3. Садржаји упознавања околине
Методика упознавања околине црпи садржаје из природног и друштвеног окружења дечјег развоја. Природни и друштвени садржаји у оквирима упознавања околине, колико год у себи укључивали сазнања из појединих посебних области, ипак се не могу без остатка сводити ни на једну од њих. Они чине комплексна и још неиздиференцирана сазнања о стварности, на начин како их ученици на почетку школовања - на нивоу првог институционалног образовно-васпитног процеса; прдшколске установе доживљавају и усвајају.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta