Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pojam, oblici i izvori energije". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.висока пословна школа струковних студија
лесковац
СЕМИНАРСКИ РАД
ПОЈАМ,ОБЛИЦИ И ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Мр.Татијана Ћекић Ристић Игор
Бр.индекса:10840
Лесковац
Март,2011.година
САДРЖАЈ:
Енергетика.....................................................................................3
Историја..........................................................................................4
Енергија и економија...................................................................5
Облици енергије............................................................................5
Претварање енергије и закон одржавања енергије...............5
Општи преглед енергије и јединице енергије.........................6
Пренос енергије,рад,топлота и очување..................................7
Врсте енергије...............................................................................9
Извори енергије...........................................................................13
Историја извора енергије...........................................................13
Обновљиви извори енергије......................................................16
Врсте обновљивих извора енергије..........................................16
Гориво............................................................................................18
Врсте горива..................................................................................19
Електрична енергија...................................................................21
Литература ....................................................................................24
Енергетика је област привреде која се бави производњом, преносом и дистрибуцијом енергената и енергије. Обзиром да је у питању познати и општеприхваћени и заступљен појам може се дефинисати на више начина. У научном смислу је енергетика наука о енергији и техничком коришћењу извора енергије. У економском смислу је енергетика скуп привредних активности усмерених на истраживање и производњу примарних или секундарних извора енергије, трансформацију, пренос и дистрибуцију до потрошача. У филозофском смислу је енергетика поглед на свет који све што постоји и све што се збива у природи и друштву своди на енергију, чак и материју и дух.
Енергетика се бави производњом и прометом чбрстих,течних и гасовитих енергената као и електичном и нуклеарном енергијом. Неки облици енергије се производе потрошњом фосилних горива(угаљ,нафта и гас) и других необновљивих извора (нуклеатрна енергија) док се други производе из обновљивих избора (хидро,сунце, ветар,таласи, геотермеална енергија
Модерна индустријска производња захтева све веце количине енергије,па је стога проблем обезбеђивења енергије један од кључних проблеме сваке земље.Осим тога развој индустријске производње,захтева не само велике количине енергије већ и одређену структуру енергетске потрошње,која опет зависи од нивоа технолошког развоја,економских прилика земље као и еколошких захтева.
Енергија се троши највише у области транспорта, грејања, осветљења и у технолоским процесима.У већини земаља највећи потрошач енергије је индустрија (40-50 % од укупно расположиве енергије),затим широка потрошња (30-40%) и транспорт ( око 20%).Структура потрошње енергије зависи од многих специфичности и сигурно да у разним земљама постоје знатна одступаља од приказаних података,али на љу највише утичу:
-структура појединих индустријски грана,
-удео поњопривредног становништва,
-удео производне потрошње енергије у укупној потрошњи,
-развијеност саобраћаја и комуналних делатности као и
-број становника.
Један од задатака енергетике је економична производња и смањење губитака енергије, ефикасан размештај произвођача и избор оптималног начина транспорта. Поред овога је значајан задатак смањење негативних утицаја на човекову околину. Овде се првенствено мисли смањивање емисије гасова (угљен диоксид) који су узрок ефекта стаклене баште, али и осталих штетних производа који настају током процеса производње енергије (сумпорни и азотни оксиди, пепео,чађ, итд).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta