Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistički centri". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1. UVOD
Logistički centri
Robni terminali i robno-transportni centri – logistički centri predstavljaju jednu od najbitnijih komponenti logističkih mreža. Realizacija robnih tokova u urbanim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim prostorima nezamisliva je bez nekog oblika robnog terminala, odnosno logističkog centra. Postoje različiti tipovi logističkih mreža sa različitim brojem i strukturom logističkih centara. Logistički centri se razlikuju po makro i mikro lokacijskom položaju, strukturi funkcija i podsistema, stepenu razvijenosti, organizaciji i tehnologiji, ali je svima zajedničko da objedinjuju različite podsisteme i pružaju kompleksne logističke usluge.
Veliki broj pojmova opisuje mjesta na kojima dolazi do najznačajnijih transformacija robnih tokova. U našoj i svjetskoj literaturi i praksi sreću se različiti nazivi za logističke centre:
Robni terminal,
Teretni terminal,
Robno-distributivni centar,
Distributivni centar,
Robno-transportni centar,
Logistički centar,
Logistički park,
Logistička platforma,
Logistička zona,
Teretno selo,
City logistički terminal,
Intermodalni terminal,
Kontejnerski terminal itd. [1]
Slika 1. Vrste logističkih centara [2]
Logistički centri prema svojoj funkciji mogu biti:
Tranzitni,
Sabirni,
Distributivni i
Sabirno-distributivni. [2]
Logistički centri se formiraju sa ciljem da se pruži kompletna logistička usluga, uvedu savremene logističke tehnologije, povećanje ekonomičnosti i efikasnosti transporta, koncentacija robnog rada i logističkih aktivnosti, smanjenje vezanog kapitala, kreiranje uslova za efikasan razvoj itd.
Logistički centar je pojam koji je najprisutniji i koristi se za sve centre, odnosno terminale koji kao osnovnu djelatnost imaju skup logističkih aktivnosti. Na konkretnim primjerima možemo vidjeti primjenu pojma ,,logistički centar”. Kada industrijske i trgovačke kompanije za svoje proizvode ili za svoje potrebe grade distributivni centar, one tom distributivnom centru daju naziv logistički centar. Po istom principu trgovačke kompanije za robu široke potrošnje za snadbjevanje lanca prodajnih objekata koriste logističke centre. [1]
Veličina lokacije na kojoj se razvijaju logistički centri uglavnom se kreće od 100 do 150 ha (hektara). Veličina varira od 4 do 500 ha. [3]
Špediterske kompanije za potrebe svojih klijenata na povoljnim lokacijama, najčešće urbanih cjelina, grade robno – distributivne centre i u novije vrijeme im daju naziv ,, logistički centar”.
Iako ne postoje standardne karakteristike logističkih centara, njihovom analizom uočavaju se neka obilježja koja su neophodna za njihovo uspješno funkcionisanje:
Multimodalnost (povezanost sa različitim vidovima transporta),
Otvorenost (slobodan pristup za sve javne i private kompanije da se lociraju i/ili koriste objekte centra. Osnovni koncept logističkog centra je win-win situacija (svi dobijaju), gdje različiti operatori i učesnici mogu dopunjavati jedni druge, čak i u situaciji punog nadmetanja na tržištu),
Multifunkcionalnost (sve transportne i logističke funkcije reprezentuju se kroz prevoznike, špeditere, agente, brokere, carinske brokere, uprave (lučke, carinske itd.),
Rukovanje teretom (širok spektar objekata i opreme za manipulisanje teretom, npr. Distributivni, kontejnerski terminali, skladišta sa temperaturnim režimom i sl.), [1]
Elektronska razmjena informacija – IT (pristupi telematskim sistemima vezanim za transport, administraciju, upravu i lanac snabjevanja),
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta