Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


АЛФА УНИВЕРЗИТЕТ - БЕОГРАД
Факултет за образовање дипломираних правника
и дипломираних економиста за руководеће кадрове
СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет: ПРИВРЕДНО ПРАВО
Тема: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
 
Ментор: Студент:
Шабац, април 2011. године
САДРЖАЈ
1. Опште карактеристике
1.1. Појам ................................................................................... 3
1.2. Историјски развој .................................................... 3
1.2. Карактеристике ............................................................... 3
2. Оснивање акционарског друштва ...................... 3
2.1. Начин оснивања ............................................................... 4
2.2. Оснивачки акт .............................................................. 4
2.3. Статут ........................................................................ 5
2.4. Однос оснивачког акта и статута ............................... 5
3. Поступак оснивања
3.1. Оснивачка скупштина .................................................... 6
4. Врсте акционарског друштва ................................ 6
4.1. Затворено друштво .................................................... 7
4.2. Отворено друштво .................................................... 7
5. Органи друштва .................................................... 8
5.1. Скупштина акционара .................................................... 8
5.1.1. Делокруг рада скупштине ....................................................... 8
5.1.2. Врсте скупштина ................................................................ 9
5.1.3. Поступак сазивања скупштине ............................................ 9
5.1.4. Поступак рада и одлучивања ............................................ 9
5.2. Управни одбор, извршни одбор и директор ........... 10
5.3. Надзорни одбор, интерни ревизор и одбор ревизора . 11
5.4. Секретар акционарског друштва ............................... 11
6. Акције и друге хартије од вредности .................... . 12
7. Дивиденда ........................................................................ 12
8. Промена облика друштва – Трансформација ..... 12
8.1. Трансформација у друштво са ограниченом
одговорношћу .............................................................. 13
8.2. Трансформација у командитно друштво ........... 13
8.3. Трансформација у ортачко друштво ..................... 14
9. Престанак друштва ................................................... 14
10. Литература .............................................................. 15
1. Опште карактеристике
1.1. Појам
Закон о привредним друштвима акционарско друштво дефинише као привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица у својству акционара ради обављања одређене делатности, под заједничким пословним именом, чији је основни капитал утврђен и подељен на акције.
1.2. Историјски развој
XIX век се сматра веком у коме је дошло да развоја акционарских друштава.. То је и период када су она почела законски да се уређују. Акционарска друшта прво су се развила у Италији, Великој Британији, Француској и у другим земљама. Претечом савремених акционарских друштава сматра се Банка светог Ђорђа (ит. Banco di San Giorgio), основана 1407. године у Ђенови. Прво акционарско друштво у Србији основано је 1869. године „Прва Српска Банка“, а први Закон о овим друштвима донет је 1896. године.
1.3. Карактеристике
Акционарско друштво има следећа обележја:
то је друштво капитала у коме није битно ко у њему учествује с капиталом него је битан улог у основни капитал друштва чија правна судбина није везана за лице које га је у друштво унело (по правилу улог остаје у друштву и када се акционари мењају);
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta