Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mere centralne tendencije - srednje vrednosti". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU I PREDUZETNŠTVO
BEOGRAD
SEMINARSKI RAD
Predmet : Ekonomska statistika
T E M A :
MERE CENTRALNE TENDENCIJE
– SREDNJE VREDNOSTI-
VRANJE , APRIL 2011
SADRžAJ :
UVOD ...................................................................................................................... 3
MERE CENTRALNE TENDENCIJE ....................................................................... 4
ARITMETIČKA SREDINA ( EMBED Equation.3 ) ............................................................................. 4
PROSTA ARITMETIČKA SREDINA ..................................................................... 4
PONDERISANA ARITMETIČKA SREDINA ......................................................... 5
HARMONIJSKA SREDINA ( H ) ............................................................................. 8
PROSTA HARMONIJSKA SREDINA ..................................................................... 8
PONDERISANA HARMONIJSKA SREDINA ....................................................... 9
GEOMETRIJSKA SREDINA ( G ) ........................................................................ 10
GEOMETRIJSKA SREDINA IZ PROSTIH SERIJA ......................................... 10
GEOMETRIJSKA SREDINA IZ SERIJE DISTRIBUCIJE FREKVENCIJE .... 10
POZICIONE SREDNJE VREDNOSTI .................................................................. 13
MODUS ( Mo ) ......................................................................................................... 14
IZRAČUNAVANJE MODUSA KOD NEINTERVALNIH SERIJA ..................... 14
IZRAČUNAVANJE MODUSA KOD INTERVALNIH SERIJA .......................... 14
MEDIJANA ( Me ) ................................................................................................... 15
IZRAČUNAVANJE MEDIJANE KOD PROSTIH SERIJA .................................15 IZRAČUNAVANJE MEDIJANE KOD
SERIJA DISTRIBUCIJE FREKVENCIJA ............................................................. 16 IZRAČUNAVANJE Me IZ INTERVALNIH SERIJA BROJEM PODATAKA .......17 IZRAČUNAVANJE Me IZ INTERVALNIH
SERIJA SA PARNIM BROJEM PODATAKA ........................................................18
ZAKLJUČAK ..........................................................................................................19
UVOD
Mere centralne tendencije, kao što sam naziv kaže, imaju za cilj da odrede centar osnovnog skupa. Jednostavnije rečeno, ove mere treba da daju informaciju o onome što je tipično, zajedničko za sve elemente (jedinice) jednog skupa.
Vrednosti distribucija frekvencija (serija) sažimamo toliko, da ih svodimo na jednu jedinu vrednost. Postoje više mera centralne tendencije i svaka ima svoje prednosti i nedostatke. Dele se na Potpune (matematičke) koje mogu da budu: a)Aritmetička sredina; b)Harmonijska sredina; c) Geometrijska sredina i Položajne : a)Medijana; b)Mod
Mere centralne tendencije spadaju u mere deskriptivne statistike i koriste se za prikazivanje rezultata u faktorijalnim
nacrtima. Ovim se merama opisuju pojave, tj. načini kojima se vrednosti ispitanika na varijablama grupišu oko proseka i raspršuju oko njega.
MERE CENTRALNE TENDENCIJE
Mere centralne tendencije ili srednje vrednosti daju informacije o tome kako su raspoređene vrednosti obeležja posmatranog skupa. Kako nose zajedničke karakteristike svih vrednosti statističkog skupa zovu se reprezentativne.
Srednje vrednosti se dele na dve osnovne grupe:
izračunate srednje vrednosti
pozicione srednje vrednosti
Izračunate srednje vrednosti se računskim putem dobijaju iz podataka serije. U izračunate srednje vrednosti spadaju:
aritmetička sredina
harmonijska sredina
geometrijska sredina
Pozicione srednje vrednosti se određuju pozicijom koju zauzimaju u datoj seriji podataka. U pozicione srednje vrednosti spadaju:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta