Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementarne transformacije mtrice, rang matrice". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET „VITEZ“ TRAVNIK
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU
ELEMENTARNE TRANSFORMACIJE MATRICE
RANG MATRICE
Predmet: Matematika za ekonomiste
Smjer: Menađment računovodstva i revizije
Travnik, februar 2011
SADRŽAJ:
UVOD 3
MATRICE 4
RANG MATRICE 7
ELEMENTARNE TRANSFORMACIJE MATRICE 9
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
UVOD
Na početku ovog rada će biti dat kratki osvrt na same matrice, tačnije, definiciju matrice, oblici i sam izgled matrice, da bi se lakše moglo shvatiti sam rang i elementarna transformacija matrice, što i jeste tema ovog rada. S toga treba znati da se matrice sastoje od vrsta i kolona. Ukoliko se matrica sastoji od istog broja vrsta i kolona, onda je to kvadratna matrica, ali ako je taj broj različit onada je to pravougana matrica. Postoje još i matrice vrsta, i matrica kolona. Ove matrice će biti prikazane na primjeru kada bude riječi o tome u nastavku rada. Treba još naglasiti da su elmentii, odnosno komponente matrice realni ili kompleksni brojevi, a matrice se obilježavaju velikim štampanim slovima tipa A, B,C,X,Y... U drugom dijelu rada će biti riječi o rangu matrice, i elementarnoj transformaciji matrice . Red submatrice najvećeg mogućeg reda, čija determinanta je različita od nule zovemo rangom matrice . Rang matrice se može izračunavati preko determinante, ali bi to bio veliki posao, pa se zbog toga koristi elementarna transformacija matrice, što podrazumijeva promjenu mjesta dvije vrste ili kolone, množenje jedne vrste ( kolone) brojem različitim od nule, dodavanje elemenata jedne vrste (kolone) pomnoženih nekim brojem različitim od nule odgovarajućim elementima druge vrste (kolone). O ovome će biti više rijeći u nastavku rada, što će biti propraćeno sa primjerima.
MATRICE
Matrice predstavljaju matematički objekt koji se sastoji od brojeva koji su raspoređeni u retke i stupce. Matrice se zapisuju u obliku pravokutne šeme, a brojeve od kojih se sastoje nazivamo elementima matrice.
Definicija 2.1. Za zadate m, n N, tablicu oblika:
nazivamo pravougaona matrica.
Realne ili kompleksne brojeve aij, 1 < i < n, 1 < j < m, nazivamo elementi matrice ili komponente matrice.
Brojeve:
ai1 ai2 ........ain, i E { 1, 2....m }, nazivamo i-ti red ili i-ta vrsta matrice A, a brojeve:
a1j a2j..........amj , j E { 1, 2......n } nazivamo j-ti stupac ili j-ta kolona matrice A.
Dakle, ako je matrica A tipa m x n, broj m predstavlja broj vrsta matrice, a broj n predstavlja broj kolona date matrice. Ukoliko je m = n (broj vrsta jednak broju kolona), za matricu kažemo da je kvadratnog oblika. Matrice uobičajeno notiramo velikim štampanim slovima, npr. A, B, C, X, Y,i koristimo uglaste zagrade za njihovo oznacavanje. Matricu (3.1) cesto cemo oznacavati sa
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta