Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akreditacija hemijskih laboratorija". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
ЗЕМУН
С Е М И Н А Р С К И Р А Д
АКРЕДИТАЦИЈА ХЕМИЈСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА
ЗЕМУН, 2009.
С А Д Р Ж А Ј
1.Увод 2
2.Настанак и развој стандарда за управљање квалитетом у
Лабораторији 2
3. Примена система квалитета у форензичким лабораторијама 5
4. Стандард ISO/IEC 17025 – основни елементи 6
5.Поступак акредитације форензичке лабораторије према
стандарду квалитета ISO 17025 7
6. Кадрови 10
7. Окружење 11
7.1. Просторије 11
7.2. Праћење окружења 13
7.3. Хигијена 13
8. Опрема – одржавање, калибрација и верификација рада 13
8.1. Одржавање 14
9. Референтни материјали и референтне културе 15 10.Узорковање 15
11. Руковање са узорцима и идентификација 15
12. Захтеви стандарда квалитета iso 17025 који се односе на управљање 17
12.1. Управљање документима 17
12.2. Осигурање квалитета резултата испитивања 18
12.3. Приказивање резултата 18
12.4. Извештавање 18
12.5. Континуирано стручно усавршавање 18
12.6. Презентовање налаза и мишљења на суду 18
13. Закључак 20
14. Литература 21
1. Увод
Данас, систем квалитета је важан елемент сваке радне организације било да се она бави производњом материјалних добара било давањем услуга. Систем квалитета подразумева оспособљеност лабораторије, унифицирање поступања у лабораторијама почев од дефинисања апаратуре потребне да се изведе неки лабораторијски поступак, калибрације инструмената, дефинисања радног профила сертификованог да користи апаратуру, процедура којих се треба придржавати током рада на апаратури исл. Примена система квалитета у обради материјалног доказа почев од самог места догађаја до анализе у форензичкој лабораторији је веома важна, заправо је један од основних предуслова за валидност материјалног доказа на суду. У овом тренутку може се констатовати да је теорија и пракса менаџмента квалитетом у свету доживела огромне промене, посебно у последњој декади. Оне се највише огледају у измени односа према захтевима купаца за квалитет, као и интересних група организације. На овим постулатима заснивају се стандарди ISO 9000 (QМС), ISO 17025 (QМ/QА), ISO 15189 (QМ/ QА), други модели стандарда за менаџмент квалитетом (QМ) у различитим привредним гранама, као и модели пословне изврсности (ВЕ).
2. Настанак и развој стандарда за управљање квалитетом у лабораторији
Еволуција системских прилаза управљању квалитетом лабораторија до данас је имала интересантан пут развоја. Наиме, он се може повезати и са системским прилазима развоја квалитета, који су имали одлучујући утицаји на развој модела за управљање квалитетом у лабораторији. Може се рећи да је тај развој у почетку текао паралелно: ISO (остали свет), SAD (GLP) и ЕU (ЕN45001). При крају прошлог века – ови напори су уједињени. Тако, за лабораторије, он има следећу историју (5–11):
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta