Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mediji i njihova uloga u vaspitanju i obrazovanju". Rad ima 50 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
Ненад Ранисављевић
МЕДИЈИ И ЊИХОВА УЛОГА У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
(семинарски рад)
Ментор:
У Ужицу, 2009. године
„Проблем који је решен
изгледа врло једноставан”
Стендал
Садржај
Увод
1. Дефинисање појмова .............................................................................................7
2. Класификација медија у васпитању и образовању .........................................9
2.1. Вербални медији ............................................................................................11
2.2. Текстуални медији .........................................................................................12
2.3. Визуелни медији ............................................................................................14
2.4. Аудитивни медији .........................................................................................16
2.5. Аудио-визуелни медији ................................................................................17
2.5.1. Аудио-визуелни медији и њихово дејство на
сазнајне функције ................................................................................18
2.5.2. Образовна телевизија ..........................................................................20
2.6. Електронски медији .......................................................................................21
2.7. Мултимедијски системи ................................................................................21
2.8. Технички уређаји, помагала и инструменти ...............................................22
2.8.1. Пројекциони апарати ..........................................................................23
2.8.1.1. Епископ ....................................................................................24
2.8.1.2. Дијапројектор ..........................................................................25
2.8.1.3. Графоскоп ................................................................................25
2.8.1.4. Ротопројектор ..........................................................................26
2.8.1.5. Магнетофон .............................................................................26
2.8.1.6. Грамофон .................................................................................27
2.8.1.7. Касетофон ................................................................................27
2.8.1.8. ТВ пријемник ..........................................................................27
2.8.1.9. ДВД уређај ...............................................................................28
2.8.1.10. Рачунарске конфигурације ...................................................28
3. Функција образовних медија .............................................................................30
4. Улога наставника при избору образовних медија .........................................32
4.1. Могућности примене образовних медија у пракси ....................................33
Закључак
Литература
Прилози
1. Писана припрема за реализацију часа из српског језика
2. Писана припрема за реализацију часа из математике
3. Писана припрема за реализацију часа из природе и друштва
4. Писана припрема за реализацију часа из музичке културе
5. Компакт диск са презентацијама за практично предавање
Увод
Нагли развој савремене технологије и њене примене у свим сферама друштва наводи нас на то да свакодневно пратимо промене које се јављају и које нас условљавају да са њима идемо у корак уколико желимо добре и очекиване резултате. Тако савремена технологија све више улази и у образовање и настоји да га приближи европским стандардима. Модернизација школе је неопходна. Она између осталог подразумева и модернизацију наставних садржаја, што се намеће као нужност.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta