Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Etickite stavovi na Aristotel (makedonski)". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет „Гоце Делчев “
Правен факултет-Кочани
Семинарска работа по предметот:
Филозофија на право
Тема.
Етичките ставови на Аристотел
Изработи: Ментор:
Јована Саздова проф.д-р Стеван Алексоски
Бр. На индекс 07378
Кочани,2010
С О Д Р Ж И Н А
Вовед.........................................................................................................2
1. Главните особини на Аристотел како етичар...................................3
а) Реализам........................................................................................3
б. Рационализам...............................................................................4
в. Иманентизам.................................................................................4
г. Енергизам......................................................................................5
2. Суштината на Аристотеловата етика.................................................5
2.1. Доброто како општ поим..........................................................5
2.2. Среќата како врвно добро и како крајна цел. Во што се
состои среќата...........................................................................6
2.3. Определба на доблеста..............................................................8
3. Заклучок..............................................................................................12
Користена литература............................................................................13
Вовед
Аристотел е прв кој го употребил зборот етика како наука која ги опишува нормите на постапувањето, односно личните морални својства (карактер) на личноста. Неговата книга „Никомахова етика“ е најзначајно дело во историјата на етиката. При испитувањето на смислата и на целта, на методите и на резултатите на етиката Aристотеловата мисла е едногласна со неговата општа филозофска позиција.
Со своето активно, непосредно сваќање на универзалното, човекот претставува средина меѓу животинското царство и божеството, и ова посредување, за Аристотел претставува смисла и цел на човечкиот живот.
Неговата етика сета е токму во докажување во оваа смисла. Целта на човекот е токму во тоа да биде средина: да не падне во животинското и да не го посакува божественото. Да се биде средина значи, да не се биде жртва на никаво претерување, ниту во животинската сетилност, ниту пак во духовноста и божественоста, односно да се живаае хармонично, и телесно и духовно. Остварувањето на таа златна средина , значи да се оставри средината меѓу желбата и војлата. Не треба да се отфрлата сите желби, но ниту треба да се оди по нив. Аристител и во етиката е реалист. Така, храброста е во средина помеѓу претераната стравливост и претераната смелост. Сите добродетели , зачи се само средини меѓу две крајности.
Неговата етика за златната средина повлече и создавање на една политичка средина, која е конзервативна и спротивна на Платоновата. Додека политиката на Платон е утопистичка, Аристотел е апсолутен монархист. Секако не било случајно што тој бил учител на Александар Македонски.
Етиката не е замислена како реализирање на зададени цели и норми. Таа е постојано осуштествување на добродетелта како морално живеење. Етиката ни покажува кои форми и стилови на живеење се нужно среќни.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta