Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Prostorni plan autoputa bar-boljare". Rad ima 29 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


DETALJNI PROSTORNI PLAN AUTOPUTA: BAR-BOLJARE
Uvod
Detaljni prostorni plan autoputa Bar – Boljare (u daljem tekstu: Prostorni plan, Plan) je dugoročni razvojni dokument koji obuhvata vremenski horizont do 2020. godine.
Tehnička dokumentacija za infrastrukturne sisteme u koridoru, korišćena pri izradi Prostornog plana, neujednačenog je kvaliteta i različitog stepena detaljnosti. Zadovoljavajući kvalitet i potreban stepen detaljnosti imala je tehnička dokumentacija za koridor autoputa i regionalnog vodovoda za snabdijevanje Crnogorskog primorja, što je bilo značajno za kvalitet ponuđenih planskih rješenja, s obzirom na prioritet opremanja i uređenja koridora autoputa. Planska rješenja Prostornog plana za koridor autoputa utvrđena su sa većim stepenom pouzdanosti u odnosu na koridore drugih magistralnih infrastrukturnih sistema (ukrštanje sa planiranim dogradnjama željezničke pruge, gasovod, optički kabal, elektroenergetske infrastrukture i dr). Nakon dovođenja studijske i tehničke dokumentacije tih sistema do nivoa generalnog, odnosno idejnog projekta, po ukazanoj potrebi, donijeće se odgovarajuće izmjene i dopune Prostornog plana.
Dokumentaciona osnova
Prostornog plana sadrži: izvode iz Prostornog plana Crne Gore i drugih relevantnih razvojnih
dokumenata; program opremanja i uređenja koridora autoputa; analize i dijagnoze stanja; prognoze; planske iskaze kao i obrazloženja planskih rješenja; podatke, uslove i druga dokumenta iz procedure pripremanja, javnog uvida i stručne rasprave i stručne ocjene Prostornog plana, sa odgovarajućim grafičkim prikazima, kao i drugu dokumentaciju na kojoj je zasnovan Prostorni plan.
Detaljnim prostornom planom autoputa Bar – Boljare utvrđuju se osnove dugoročne organizacije i uređenja prostora, u okviru užeg koridora i šireg gravitirajućeg područja, odosno zahvata Plana. Planom su određeni državni ciljevi kao i mjere prostornog razvoja u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem Crne Gore i šire.
Struktura i sadržaj Plana proizašli su iz metodologije definisane Programskim zadatkom, odnosno sadržajem plana, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Plan je iskazan kao logično povezan sklop opisnog i grafičkog dijela.
Koncepti organizacije i uređenja prostora u polaznom dijelu su oslonjeni na sadašnju strukturu organizacije uređenja prostora, a u skladu sa aktuelnim principima održivog razvoja.
Na tim principima detaljnim planom je izvršeno međusobno sektorsko usaglašavanje razvoja, na integralan i skladan način. Time se, u prostornom smislu, stvaraju uslovi za ubrazani društveno-ekonomski razvoj prostora kojim autoput prolazi.
Obuhvat i granice plana
Obuhvat Detaljnog prostornog plana
Detaljni prostorni plan obuhvata područje infrastrukturnog koridora autoputa Bar – Boljare (od Crnogorskog primorja do granice sa Srbijom) koji je utvrđen Prostornim planom Crne Gore.
Detaljni prostorni plan obuhvata naročito:
- Koridore magistralnih infrastukturnih postojećih i planiranih sistema, sa zaštitnim pojasom i pratećim objektima i to: autoputa Bar-Boljare, dijela željezničke pruge Beograd-Bar, aerodrome u Podgorici i Beranama, dijela elektro prenosne I distributivne mreze (dalekovodi; 4oo kV, 22o kV, 11o kV i trafo-stanice), gasovod, regionalni vodovod, magistralne optičke kablove, vodne površine i vodotoke (Skadarsko jezero, Morača i Tara)
- Zonu uticaja infrastrukturnog koridora u širini zahvata Plana, Prostornim planom Crne Gore zacrtanog koridora autoputa Bar-Boljare.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta