Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza organizacijske klime sa akcentom na budžetu lokalnih samouprava". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Fakultet organizacionih nauka
________________
ISTRAŽIVAČKI RAD
Tema: Analiza organizacijske klime sa akcentom na budžetu lokalnih samouprava
__________ Ozren Kratovac, ________
_________, 2011. godine
SADRŽAJ:
Uvod ...................................................................................................... 3
I Cilj i struktura rada ................................................................... 4
1.1 Istraživačke metode i tehnike ....................................... 5
1.2 Hipoteze .......................................................................... 5
1.2.1 Zavisne i nezavisne varijable ...................... 6
1.3 Faze u istraživačkom procesu ....................................... 7
II Budžet ............................................................................................. 7
2.1 Budžetska procedura .................................................... 8
2.2 Javni i opšti sektor države ......................................... 9
2.3 Centralni budžet ............................................................. 10
2.3.1 Vanbudžetski fondovi ............................... 11
2.4 Lokalna samouprava ................................................... 12
III Budžetska politika .................................................................... 14
3.1 Primanja i izdaci budžeta RS za 2009. god. ................... 15
3.2 Budžet RS za 2010. god. ................................................. 17
3.3 Budžet RS za tekuću 2011.god. ...................................... 20
IV Primer u istraživanju ............................................................... 21
4.1 Opština Ruma ............................................................... 21
4.2 Opština Inđija .................................................................. 23
4.3 Analiza primera u istraživanju ....................................... 24
Zaključak ............................................................................................. 26
LITERATURA ................................................................................... 27
UVOD
Danas svakodnevno i svuda čujemo reč “ budžet .“ Ovaj pojam privlači pažnju sredstava javnih informisanja, medija…itd, pa je interesantan kako za državu i zaposlene u njenim institucijama, tako i za “ obične “ građane. Pitanje je – šta je ustvari budžet?
U mnogim knjigama, stručnoj literaturi, na internet stranicama, časopisima…sl., izvedeno je bezbroj definicija budžeta. Sve te definicije su slične i odnose se, pre svega, na instrument finansijske politike neke države. Pre definicije pojma budžet veoma je važno odrediti par mnogo širih pojmova, koji obuhvataju i taj navedeni pojam. To su: nauka o finansijama, finansijska politika i javne finansije.
Nauka o finansijama je jedna od osnovnih ekonomskih nauka, a njen predmet proučavanja čine – novčani odnosi, koji su vezani za sakupljanje, koncentraciju, raspoređivanje i trošenje novčanih sredstava, pomoću kojih se ostvaruju potrebe privrede i društva u celini.
Finansijska politika je primenjena, odnosno praktična nauka o finansijama, koja za predmet proučavanja ima mere i instrumente za kojima poseže neka država, a u svrhu ostvarenja ekonomskih i drugih ciljeva društva u celini.
Javne finansije čine finansijsku aktivnost jedne države u procesu prikupljanja i trošenja finansijskih sredstava, a u nastojanju da se zadovolje javne potrebe i ostvari državna intervencija u privredi.
Kada su objašnjeni glavni pojmovi koji blize određuju pojam budžet, možemo zaključiti da je on vezan za – finansije, novčana sredstva, politiku, finansijsku aktivnost države, javne potrebe ( prihode i rashode ), ekonomiju, društvo, privredu…itd.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta