Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza tehnike padova". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


INTERNACIONALNI FAKULTET U NOVOM PAZARU
PRAVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
KRIMININALISTIKA
S E M I N A R S K I IZ :
SPECIJALNOG FIZIČKOG OBRAZOVANJA 1
TEMA :
ANALIZA TEHNIKE PADOVA
Uvod
Nastanak borilačkih vestina pa i dzudoa usko je povezana sa borbom za lični opstanak i preživljavanje na određenim prostorima.
Prvi pokreti koje je čovek počeo primenjivati u borbi bili su prirodno-atavističke reakcije (ujedinjenje,grebanje, . . ..). Stalna borba ya opstanak je naterala čoveka dausavrši svoje borilačke zahvate. Ti zahvati su nastajali autohtono,gotovo na svim prostorima gde je čovek živeo.
Dzudo se razvijao iz daleko istočnjačke veštine borenja jujicu,koja je predstavljala system borenja rukama,za razvijanje jujicu bili su zaduženi samuraji feudalnog Japana.
Dzudo se tokom svog nastanka menjao tokom ovih godina i veoma se brzo razvijao,sve više dominiraju nove tehnikebacanja ili varijante postojećih tehnika sa novinama koje izlaze iz radionica zemalja bivših SS i Rusije i institucije koje se bave ovom problematikom. Uvode se nova pravila, menjaju težišne kategorije, skraćuje vreme borbešto uslovljava veću dinamiku,efikasnost i atraktivnost.
Za dzudo veoma je vazna I osobina ,, tehnika padova,, koja omogucuje da prilikom pada,telo ne yadobije velike povrede,da ublaži pad I da ne potrese unatrašnje organe.
TEHNIKA PADOVA ( UKEMI WAZA)
Tehnika ublažavanja pada (tehnika pada) predstavlja najefikasniju tehniku ,,amortizacije,, pada leta na tvrdu podlogu. Tehnikom pada treba zaštiti osetljive delova tela od povreda, a unutrašnje organe od snažnih potresa.
Postoi veliki broj padova i njihovih varijanti a njihova klasifikacija se vrši u odnosu na tri osnovne karakteristike:
1: Prema površini tela na koju se najčešće pada:
padovi napred
padovi na ledja
padovi na ,,prsa,, (direktno napred)
2: Prema pravcu i smeru na kome se izvode :
padovi napred (levo-desno)
padovi nazad (levo-desno)
padovi u stranu (levo-desno)
3: Prema međusobnom odnosu visine raamenske ose i ose kukova, u momentu uspostavljanja prvog kontakta tela sa podlogom.
padovi kod kojih su osa kukova i ramenska osa na približno istoja visini (uzdužna osa tela približno paralelna sa podlogom)
padovi kod kojih je ramenska osa nića od ose kukova (pad prema glavi)
padovi kod kojih je osa kukova niža od ramenske (obaranja do seda ili kleka)
Postoji nekoliko principa na kojima se zasniva tehnika padanja.
Princip formiranja lučne površine, od pojedinih delova delova tela preko kojih se vrši kotrljanje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta