Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Nikola Tesla". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Teslin portret iz 1892. godine
UVOD
"Krajnji je cilj ~ovekov da potpuno ovlada materijalnim svetom i da pot~ini prirodne sile ljudskim potrebama. To je te`ak zadatak pronalaza~a, koji ~esto ostaje neshva}en i nepriznat. Ali on nalazi ogromne naknade u zadovoljstvu koje u njemu budi stvarala~ki rad, i u saznanju da pripada onom naro~itom povla{}enom sloju ljudi bez kojih bi ljudski rod ve} odavno i{~ezao, u te{koj borbi s nemilosrdnim silama prirode."
NIKOLA TESLA
"Mladi ~ovek ne treba da `ali {to nema milion dolara da bi stvorio neku ideju. Misliti se mo`e i bez milion dolara, a mi{ljenje ra|a ideje."
NIKOLA TESLA
Svaki narod ima svoje velike i zaslu`ne ljude, na raznim poljima, i ukoliko ih vi{e ima, utoliko je ve}i njegov moralni kapital. Ali, ako se njihove zasluge procenjuju ne samo prema tome koliko su zadu`ili svoj narod, nego prema njihovom doprinosu op{tem dobru ljudskog roda, onda se lista velikih ljudi svodi na vrlo mali broj. Zaista, retka su imena za koje se mo`e re}i da su "dobrotvori ~ove~anstva."
Decenije se ni`u, pa i stole}a, pre nego {to se u nekom narodu rodi pravi veliki ~ovek. Mnogobrojnim otkri}ima u oblasti nauke i tehnike i bezbrojnim pronalascima za prakti~no iskori{}avanje elektriciteta, Tesla je stvorio besmrtna dela.
ISTORIJSKI RAZVOJ ELEKTROTEHNIKE
U razvoju elektrotehnike mo`emo izdvojiti tri glavne epohe:
1. epoha galvanske struje,
2. epoha jednosmerne struje,
3. epoha vi{efazne naizmeni~ne struje.
Prva epoha po~ela je 1780. godine, ~uvenim ogledom italijanskog fizi~ara i lekara Galvanija. On je primetio trzanje mi{i}a prepariranog `abljeg kraka, ako bi ga dodirnuo vrhom no`a u trenutku kada su se javljale varnice na konduktoru elektrostati~ke ma{ine. U blizini pre Galvanija nauka je znala za stati~ki elektricitet.
Glavni, rani nosilac ove epohe elektrotehnike, bio je veliki italijanski fizi~ar Volta. On je 1800. godine napravio, Voltin stub ili prvi galvanski element. To je bio prvi generator koji je, pretvaraju}i hemijsku energiju u elektri~nu, mogao da proizvodi stalno proticanje elektri~ne struje.
Onda dolazi 1820. godina, Ersted sa otkri}em dejstva galvanske struje na magnetnu iglu, Amper otkriva elektrodinami~ki zakon a poznati fizi~ar Arago da struja oko provodnika proizvodi kru`no magnetno polje.
Najzad, 1831. godine, Faradej otkriva zakone koji se odnose na elektromagnetnu indukciju (pomeranjem u jednom magnetnom polju kalema sa namotanom bakarnom `icom, proizvodi se u njemu indukovana struja).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta