Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu " Primer popunjenog biznis plana za proizvodnju mleka". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


РЕГИСТРОВАНО ПОРОДИЧНО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
-------------------------------------------------------------------------------------Име и презиме носиоца породичног пољопривредног газдинства
БИЗНИС ПЛАН
Производња млека
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Назив бизнис плана
Шид
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Место реализације бизнис плана
Шид, септембар 2008. године --------------------------------------------------------Место и датум
 
САДРЖАЈ Резиме бизнис плана ............................................................................................................. 3 1. Основни подаци о тражиоцу кредита (породичном пољопривредном газдинству) .... 4 1.1. Подаци о носиоцу газдинства ..................................................................................... 4 1.2. Подаци о газдинству ................................................................................................... 4 1.3. Власништво и структура поседа ................................................................................ 4 1.4. Делатност газдинства и организација посла ............................................................ 4 1.5. Основна средства у употреби .................................................................................... 5 2. Тржишни аспекти ............................................................................................................. 6 2.1. Тржиште продаје ......................................................................................................... 6 2.2. Тржиште снабдевања .................................................................................................. 6 3. Основни подаци о инвестицији ...................................................................................... 6 3.1. Кратак опис пословне идеје – пројекта .................................................................... 6 3.2. Укупна инвестициона улагања .................................................................................. 7 3.3. Улагања у основна средства ...................................................................................... 7 3.4. Извори финансирања .................................................................................................. 7 4. Финансијски план ............................................................................................................. 8 4.1. Формирање укупног прихода .................................................................................... 8 4.2. Структура трошкова ................................................................................................... 9 4.2.1. Директан материјал .......................................................................................... 9 4.2.2. Енергија и гориво .............................................................................................. 9 4.2.3. Амортизација ..................................................................................................... 9 4.2.4. Радна снага (спољни радници) ........................................................................ 9 4.2.5. Отплата кредита ................................................................................................ 9 4.2.6. Укупни трошкови ............................................................................................ 11 4.2.7. Биланс успеха .................................................................................................. 11 5. Оцена ефеката пројекта ................................................................................................. 12 5.1. Готовински ток .......................................................................................................... 12 5.2. Економски ток ........................................................................................................... 12 5.3. Оцена пројекта (статичка) ......................................................................................... 13 5.3.1. Економичност производње ............................................................................ 13 5.3.2. Акумулативност (рентабилност) производње .............................................. 13 5.3.3. Рентабилност инвестиције (предрачунске вредности инвестиције) ........... 13 5.3.4. Време повраћаја инвестиционих улагања .................................................... 14 6. Закључна оцена о пројекту ........................................................................................... 14
-2 
Резиме бизнис плана
3.742.200,00 динара 3.118.500,00 динара 623.700,00 динара
-3 
1.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТРАЖИОЦУ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ)
КРЕДИТА
(ПОРОДИЧНОМ
1.1. Подаци о носиоцу газдинства Табела 1.1.
1.2. Подаци о газдинству Табела 1.2.
Ред. бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Адреса Број пољопривредног газдинства Датум регистрације Примарна делатност Секундарна делатност Број упослених на газдинству Опис Краља Петра I 2, 22240 Шид 123456789012 01.04.2005. Сточарство Ратарство 3 (носилац и два члана газдинств
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
Ред. бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ратарска производња кукуруз - 33 ha пшеница - 19 ha сунцокрет - 24 ha тритикале - 3 ha јечам - 1 ha луцерка - 10 ha Сточарска производња свиње - 8 комада краве - 3 комада
-4 
Ред. бр. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Назив Земљиште Оранице и баште Ливаде Пашњаци Воћњаци Виногради Шуме Објекти Кућа Стаја Живинарник Силос Амбар Гаража Механизација Трактор Комбајн Плуг Тањирача Дрљача Сетвоспремач Сејалица Култиватор Расипач мин. ђубрива Растурач стај. ђубрива Прскалица Берач кукуруза Приколица Остало Сточни фонд Краве Свиње Овце Козе Живина Коњи Кунићи Кошнице пчела Јединица мере ha ha ha ha ha ha m2 m2 m2 m3 m3 m2 комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада комада Количина 81 250 120 3 70 150 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 7 3 8 -
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta