Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Odnosi s javnošću". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 MARKETING I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Tema: Public Relations - odnosi s javnošću
Sadržaj
Uvod............................................................................................3
Odnosi s javnošću.......................................................................4
Parametri odnosa s javnošću.......................................................4
Sedam smrtnih grijehova odnosa s javnošću................................6
Strategijska uloga odnosa s javnošću.........................................6
Marketing i odnosi s javnošću....................................................6
Metode odnosa s javnošću..........................................................7
Zaključak.....................................................................................9
Literatura ....................................................................................10
Uvod
Izvjesno razlikovanje moguće je ako se prihvati da odnosi sa javnošću ne predstavljaju direktnu promociju konkretne robe ili usluge ,već prije svega promociju marke odnosno firme. Na primjer ,Enciklopedija Britanika primjenu marketinških koncepta i tehnika u promociji organizacija kao takvih svrstava u publik relation. Tada bi odnosi sa javnošću predstavljali vid difuzne propagande koja nema konkretan cilj, već kao predmet promocije uzima cjelokupnu organizaciju. Nasuprot tome ,politički marketing bi bio vrsta direktne političke propagande sa konkretno određenim ciljem, aktivnost na promociju sasvim određenog političkog proizvoda ili usluge.
Odnosi sa javnošću
Odnosi sa javnošću, kao što već i samo ime kaže, bave se načinom na koji se ponašanje i stavovi pojedinaca ,organizacija i vlada međusobno prepliću. Pokušaji da se utiče na javno mjenje i da se ono oblikuje ,stari su koliko i samo društvo, ali je dolazak demokracije sve promijenio. Kada su građani stekli pravo glasa ,a time i pravo da biraju vlade ,javnom mjenju se počela pridavati skoro dramatična važnost. Suština odnosa sa javnošću je ista, bez obzira na to da li se koriste u političkoj areni, na poslovnom ili komercijalnom polju, u društvenim odnosima ,u dobrotvorne svrhe ili pri prikupljanju pomoći, ili u bilo kojim drugim situacijama u kojima postoji posebna potreba za njima. Metodi koji se upotrebljavaju u svim tim različitim prilikama bitno se razlikuju.
Osnovna filozofija odnosa sa javnošću je veoma jednostavna. Mnogi smatraju da je postavljene ciljeve lakše uspješno ostvariti uz podršku i razumijevanje javnosti, nego kada je javnost suprotstavljena ili ravnodušna. Odnosi sa javnošću mogu se opisati sa nekoliko ključnih riječi, a te riječi su ugled, percepcija, kredibilitet, povjerenje ,sloga i obostrano razumijevanje zasnovano na istinitom i sveobuhvatnom obavještavanju. Ovo ne predstavlja definiciju, ali ukazuje na krajnje ciljeve.
Odnosi sa javnošću nisu samo vezani za poslovnu politiku i komercijalu; oni su podjednako važni i za upravljanje državom i za politiku.
Parametri odnosa sa javnošću
Uprava – nacionalna, regionalna, lokalna, međunarodna
Biznis i privreda – mala, srednja, velika i međunarodna
Društvene zajednice i društveni poslovi
Obrazovne ustanove, univerziteti, koledži, itd...
Bolnice i zdravstvo
Dobrotvorne organizacije
Međunarodni poslovi
Obavještavanje javnosti obuhvata i sljedeće:
savjetodavne poslove zasnovane na razumijevanju ljudskog ponašanja
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta