Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Žanr i sapunice - TV emisije". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Banjoj Luci
Fakultet političkih nauka
Banja Luka
Studijski program novinarstva
TEMA:
ŽANR I SAPUNICE
- TV EMISIJE
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA ELEKTRONSKO NOVINARSTVO
26.01.2011
SADRŽAJ:
1 UVOD
Televizija nekad i sad ................................................................................................2
O žanru....................................................................................................................3, 4
2 ANALIZA
2.1.Israživanje TV žanrova u svijetu 5
2.2.CNN efekat 6
2.3.Reality show kao žanr 7
2.4. Sapunice 8
3 ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10
1 UVOD
1.1 Televizija nekad i sad
Televizija je napravila nezapamćen kulturni i komunikacijski preobražaj zahvaljujući korenspondiranju slike i moćnih kolektivnih arhetipova. Tradicionalna žanrovska klasifikacija bila je na izvjestan način linearna i jednostavna. U novom milenijumu paralelno sa razvojem novih medija razvija se i perceptivni aparat gledalaca. Gledaoci su danas zahtevniji, brži, zainteresovani za multimedijalne sadržaje i sposobni za pravilnu percepciju brze smene različitih žanrova. Novi žanrovi su pretežno kombinacije osnovnih žanrova ili uznapredovani bazni žanrovski modeli.
Naučnici sa Univerziteta u San Dijegu su sproveli istraživanje o uticaju mnogobrojnih informacija na ljudski mozak. Izračunali su da ljudi putem medija prime svakodnevno 100.500 reči. Pojava daljinskog upravljača, kablovske televizije, sve većeg broja kanala promenili su navike gledanja televizije i koncepciju TV žanra. Sa druge strane, danas je sve vidljivija pojava namernog kombinovanja žanrova na televiziji. Televizijski diskurs različitih programskih žanrova je interesantan jer se sastoji ne samo od jezičkog, već i od filmskog, odnosno slikovnog izraza. Kombinacija osmišljenih rečenica i osmišljenog niza kadrova čine televizijski diskurs4. Metode kombinovanja reči i slike se razlikuju po žanrovima, a istovremeno se kontinuirano inoviraju, kombinuju i prepliću, stalno stvarajući nove TV žanrove.
1.2 O žanru
Riječ žanr potiče od francuske riječi genre koja znači ’rod’ ili ’vrsta’. Termin žanr se koristi u teoriji književnosti, retorici, teoriji medija i lingvistici, a odnosi se na različite vrste tekstova. Televizijski žanr predstavlja određenu vrstu medijskog proizvoda koji se odlikuje karakteristikama. Karakteristike su prepoznatljive i predvidljive, a to su:
likovi,
zaplet,
scenografija,
kostimi,
muzika,
rasveta,
tema,
dijalog.
informativni,
dokumentarni,
igrani,
muzički,
obrazovni,
naučni,
sportski,
ekonomsko-propagandni.
Oblici novinarskog izraza su:
vest,
reportaža,
izjava,
intervju,
komentar.
Novinar, odnosno urednik TV programa, bira novinarski izraz u okviru žanra kojim se bavi. Sve je češća pojava miješanja žanrova, odnosno stvaranja tzv. hibridnih TV žanrova, kao što su reality show programi. Analitičari televizijskih žanrova vjeruju da žanrova i njihovih podvrsta ima mnogo više nego što je do sada uopšte klasifikovano. Usljed opšte komercijalizacije društva i medija, glavnim parametrom uspješnosti se smatra gledanost programa. Brojne agencije se bave svakodnevnim mjerenjima gledanosti programa, dužine gledanja, najgledanijih emisija po vrstama programa. Rezultati ovakvih istraživanja služe kreatorima televizijskog programa da zadovolje potrebe javnosti. U praksi to podrazumeva forsiranje određenih žanrova koji su se pokazali gledanim na štetu drugih, ne manje značajnih ili vrednih, ali jednostavno tržišno neodrživih. Uređivački postupak selekcijski vodi u izumiranje pojedinih TV žanrova i pored toga stvaranje novih žanrova.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta