Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Faze statističkog istraživanja". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Predmet: EKONOMSKA STATISTIKA
FAZE STATISTICKOG ISTRAŽIVANJA
Sadržaj
TOC \o "1-3" \h \z \u
Uvod
Statistika je nauka koja brojčanim metodama na naučni način istražuje društvene, ekonomske i prirodne pojave.
Pod statistikom se danas podrazumeva trostruki sadržaj. Pored statistike u užem smislu ili deskriptivne statistike, ona obuhvata statističku analizu i statističku teoriju.
Statistika je nauka koja se bavi pitanjima prikupljanja, analize i interpretacije podataka.
Predmet statističkog istraživanja su masovne pojave, koje su po svojoj prirodi varijabilne, pa ih treba posmatrati na velikom broju slučajeva i na osnovu tih posmatranja doneti zaključke.
Statistička metodologija se sastoji:
1. Posmatranja,
2. Prikupljanja,
3. Sređivanja,
5. Grupisanja,
6. Objavljivanja brojčanih podataka o masovnim pojavama i procesima.
Pojave su masovne kada ih čini veliki broj elemenata koji se javljaju u vremenu i prostoru, tj. kada pokazuju veliku varijabilnost od slučaja do slučaja svoga ispoljavanja.
Rezultati statističkih istraživanja pomenutih pojava objavljuju se u statističkim publikacijama kao što su na primer, statistički godišnjaci, mesečni statistički pregledi, statistički bilteni, saopštenja i druge publikacije.
Statistička služba kod nas
Statistička služba se kod nas, kao i svuda u svetu, bavi prikupljanjem podataka, njihovom obradom i publikovanjem rezultata statističkih istraživanja
Nosioci istraživanja su (statističku službu čine):
statistički organi – zavodi za statistiku i
ovlašćeni organi i organizacije za vršenje statističkih istraživanja
Svi organi statističke službe su međusobno povezani i to:
primenom jedinstvene metodologije istraživanja, definicija i jedinstvenih standarda
predlozima statističkih istraživanja i
rezultatima (podacima) statističkih istraživanja
Statistička služba nudi rezultate korisnicima u sledećim oblicima:
statističke publikacije (godišnjaci, kalendari, bilteni, pregledi, saopštenja, studije...)
objavljivanje u službenim i javnim glasilima
omogućavanje korišćenja baza i banaka podataka
posebne obrade na zahtev korisnika
Najvažnija publikacija Republičkog zavoda za statistiku Srbije su:
Statistički godišnjak Republike Srbije i
Mesečni statistički pregled Srbije
Etape – faze statističkog istraživanja
Statističko istraživanje je složen, obiman i komplekan posao; deli se na tri etape (faze):
posmatranje
sređivanje i obrada podataka, kao i njihovo prikazivanje i
analiza podataka i tumačenje rezultata istraživanjas
I faza – statističko posmatranje – utvrđivanje i prikupljanje podataka o pojavi koja se ispituje. Podaci, koji moraju biti potpuni, tačni i podesni za obradu, se mogu utvrditi:
prebrojavanjem, merenjem ili intervjuom ili
preuzimanjem već postojećih podataka iz evidencija i dokumenata
II faza – sređivanje i grupisanje – sistematizovanje podataka prema karakteristikama po kojima se obavlja posmatranje. Rezultat su grupni podaci u vidu niza koji se naziva statistička serija i prikazuje se u obliku tabela i grafikona
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta