Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akciite - poim,vidovi i karakteristiki (makedonski)". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde. 
          Предмет: Trgovsko pravo
       
           Тема:
„ AKCIJA – POIM, VIDOVI I KARAKTERISTIKI “ 
 
 
 
Sodr`ina:
Poim
Vidovi i karakteristiki
spored sopstvenikot na akcijata
spored redosledot na izdavawe
spored sodr`inata na pravata:
kumulativna prioritetna akcija
participativna prioritetna akcija
spored pravoto na glasovi vo Sobranieto na akcionerskot dru{tvo
spored cenata na steknuvawe
Koristena literatura
Акциите,за разлика од обврзниците (кредитен инструмент),се сопственички хартии од вредност,исправа за сопственост над средствата вложени во претпријатие,во банка,во друга финансиска органнизација,во организација за осигуруване и во друго правно лице кое може да стекнува добивка.Акцијата е сертификат за сопственост на дел од имотот на акционерското друштво што ја издало и претставуваат определен дел од основната главнина на-капиталот на акционерското друштво.Акциите спаѓаат во групата на хартии од вредност со променлив приход условен од резултатите на работенето .Акцијата има два дела.Во првиот дел,односно нејзината обвивка се содржани следните основни елементи:
* ознака дека е акција;
* ознака на видот на акцијата;
* фирмата, односно седиштето на издавачот;
* името на сопственикот на акцијата;
* номиналната вредност на акцијата;
( роковите за исплата на дивидендата;
( датумот на издаването и серискиот број на акцијата;
( факсимил на потписите на овластените лица на издавачот;
( правата од акцијата.
Вториот дел од акција се состои од купонски табак кој ги содржи купоните за наплата на дивидендата со следните елементи:
редниот број на купонот за наплата на дивидендата;
бројот на акцијата по која се исплатува дивидендата;
назив на издавачот на акциајта и
факсимил на потписите на овластените лица на издавачот на акцијата.
При дефинирането на акциите мора да се има во предвид дека во теоријата и практиката зборот акција има три значена кои се однесуваат на нејзините три основни карактеристики.
П р в о,со зборот акција се означува дел од основната главнина кој е определен во еднаков номинален паричен износ како и другите делови на кои е поделена основната главнина.
В т о р о,со зборот акција се значува членството во акционерското друштво ,односно го означува учеството на членот во акционерското друштво и
Т р е т о,со зборот акција се означува исправа со која акционерското друштво потврдува дека нејзниниот имател поседува определен влог во друштвото,како и дека има право на учество во добивката и право на учество во управуването со друството.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta